ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชาสถิติ

   


ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจโดยสรุป

ด้านการผลิตบัณฑิต
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ เพื่อให้ทันเปิดสอน ในปีการศึกษา 2548
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา
ระดับปริญญาตรี 165 คน
ระดับปริญญาโท 46 คน
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้ง 2 ระดับ อย่างต่อเนื่อง มีการนำนักศึกษาระดับปริญญาโทไปเสนอผลงานในต่างประเทศ


ด้านการวิจัย
ด้านการทำวิจัย ภาควิชาสถิติมุ่งเน้นการวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์ ที่เอื้อประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในปี 2547 และมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่โดยคณาจารย์จากภาควิชาจำนวนมากกว่า 10 เรื่อง

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาสถิติได้ดำเนินการโดยภาควิชาเอง และบางโครงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินการระดับประเทศ คือ โครงการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2547 เป็นความร่วมมือจากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน