การบริการวิชาการชุมชน

   


โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ในปีการศึกษา 2547 มีนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 และค่าย 2 และไปสอบแข่งขันเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อเข้าค่าย 3 ณ สำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน คือ นายสารัตถ์ ลิ้มประยูร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับในปีการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายสาขาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และสาขาดาราศาสตร์ และรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายสาขาคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สำหรับสาขาดาราศาสตร์รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือทั้งหมด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2547 โดยมีผู้สมัครสอบคัดเลือกทั้งหมด 2,924 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน และสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนเครือข่ายประจำจังหวัด ในวันที่ 5 กันยายน 2547 โดยมีนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 1 จำนวน 229 คน จาก 26 โรงเรียน และนักเรียนได้เข้าค่าย 1 เมื่อวันที่ 10-25 ตุลาคม 2547 โดยในค่าย 1 ปีการศึกษา 2546 ได้มีการขยายความร่วมมือทางวิชาการไปให้โรงเรียนเครือข่าย ในการเป็นศูนย์การจัดค่าย 5 โรงเรียน คือ โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง จัดค่ายสาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จัดค่ายสาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดค่ายสาขาเคมี และโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ จัดค่ายสาขาฟิสิกส์ ส่วนสาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลังจากนั้นจะได้คัดเลือกนักเรียนจากค่าย 1 เพื่อเข้าค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-28 มีนาคม สาขาวิชาละประมาณ 20 คน ยกเว้นสาขาฟิสิกส์รับจำนวน 35 คน ทั้งนี้เพราะจะมีนักเรียนจากค่าย 2 สาขาฟิสิกส์จำนวน 10 คน จะได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ต่อ รวมกับนักเรียนสาขาฟิสิกส์ จากศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวรอีก 10 คน ซึ่งจะเข้าค่ายในช่วงวันที่ 1-12 เมษายน 2548
หลังจากเข้าค่าย 2 เสร็จแล้ว ทุกสาขาวิชาจะคัดเลือกนักเรียน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ซึ่งแต่ละศูนย์ สอวน. ตามแต่ที่ศูนย์ จะได้รับมอบหมายจาก มูลนิธิ สอวน. สำหรับนักเรียนจากศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ ศูนย์ สอวน. มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1

นายปริญญา เรือนวิไล

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

2

นายฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

3

นางสาวมณฑิตา เดี่ยววิไล

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

4

นายพิชชากร วัชรานุรักษ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

5

นางสาวสุวิชญา สุรพรไพบูลย์

สตรีศรีน่าน

น่าน

6

นายภาคภูมิ ดุสิตากร

สตรีศรีน่าน

น่าน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1

นายเข้ม แสงคำ

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

2

นายอานุภาพ พรหมเผ่า

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

3

นายสรวิศ บุญญฐี

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

4

นายปิติกุล แก้วประเสริฐ

ส่วนบุญโญปถัมภ์

ลำพูน

5

นายกลวัชร ไพบูลย์ศิลป

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

แพร่

6

นายอธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย

สตรีศรีน่าน

น่าน

สาขาวิชาเคมี

1

นายจักรพันธุ์ ดีใหญ่

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

2

นายวศิน อาฮูยา

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

3

นายจรัสพงศ์ วุฒิวงศ์

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

4

น.ส.ชนิกานต์ คิพิงค์

จักรคำคณาทร

ลำพูน

5

น.ส.ชิสา พิทักษ์สาลี

บุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

6

นายตะวัน ที่ปรึกษา

บุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

สาขาวิชาชีววิทยา

1

นายวรวิทย์ กันทะมาลี

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

2

นายปกป้อง พิริยคุณธร

มงฟอรต์วิทยาลัย

เชียงใหม่

3

นายตุล ชัยกิจมงคล

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

4

นางสาวอรณิสา อิสสรานนท์

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

5

นายวุฒิพงษ์ สายสุวรรณ

สตรีศรีน่าน

น่าน

6

นางสาวเจนจิรา จิโน

สตรีศรีน่าน

น่าน

สาขาวิชาฟิสิกส์

1

เด็กชายภากร สุขประเสริฐ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

2

นางสาวสิรีกานต์ จันทขาว

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

3

นายธนภูมิ ภุมราดี

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

4

นายภควัต แสงเพชรวัฒ

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

5

นายจงเจตน์ พุฒศิริ

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

6

นายวัชร ฟุ้งวัชรากร

สหศึกษา

เชียงใหม่

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

เด็กชายชุติเทพ ทีฆพุฒิ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

2

เด็กชายไพรัช ตั้งจารุพงศ์สกุล

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

3

เด็กหญิงนวพร นาคหฤทัย

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

4

เด็กชายกฤติน อินทรวิจิตร

บุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง

5

เด็กชายธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

แพร่

6

เด็กชายเอกพจน์ หมีนาค

พิษณุโลกพิทยาคม

พิษณุโลก

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1

นายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

2

นายภากร สุขประเสริฐ

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

3

นายวัชร ฟุ้งวัชรากร

สหศึกษา

เชียงใหม่

4

นายเกริก กันทนันท์

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

5

นายชุติพงศ์ สุวรรณจักร

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

6

นายภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต

นครสวรรค์

นครสวรรค์


กำหนดการและสถานที่แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มีดังนี้
1. สาขาคณิตศาสตร์ แข่งขันวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. สาขาคอมพิวเตอร์ แข่งขันในวันที่ 19 เมษายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. สาขาเคมี แข่งขันวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. สาขาชีววิทยา แข่งขันวันที่ 20-24 เมษายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. สาขาฟิสิกส์ แข่งขันวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. สาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน วันที่ 30 เมษายน 2548 – 4 พฤษภาคม 2548 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย

สำหรับในปีการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิปิก สอวน. ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2548 โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศจำนวน 13 ศูนย์ โดยคัดเลือกนักเรียนมาแข่งขันศูนย์ละ 6 คน ยกเว้นศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีนักเรียนมาร่วมแข่งขัน จำนวน 18 คน ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ศูนย์ สอวน.

รางวัล

1

นายวรดล สังข์นาค

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดีเยี่ยม

2

นายชนติ จันทรโชติชัชวาล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

3

น.ส. บุณยนุช นำสว่างเนตร

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

4

นายบุญสม อุรานุกูล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

5

นายจิรัสย์ เจนพาณิชย์

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

6

น.ส. กนกวรรณ กุลาเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

7

นายสกลวัชร มนต์ไตรเวศย์

เซนต์คาเบียล

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีเยี่ยม

8

นายปกป้อง พิริยคุณธร

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ดีเยี่ยม

9

นายศิริชัย คำใสย์

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดีเยี่ยม

10

นายจุมพล สิริสุขสกุล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

11

นายวศิน สกุลคู

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดีมาก

12

น.ส. อรณิสา อิสสรานนท์

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดีมาก

13

นายสุรเมธ อิสรานุวัฒน์ชัย

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดีมาก

14

นายพงศกร โกฉัยพัฒน์

เบญจมราชูทิศ

จันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดีมาก

15

น.ส. ภัทรีญา สาธิตภัทร

สตรีวิทยา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

16

นายศรัญญู นนเพียราช

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดีมาก

17

น.ส. เมธาวี บิณฑวิหค

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

18

นายพลกฤษณ์ ยี่สิ้น

ภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลา

ดีมาก

19

น.ส. ศศิวิมล ไวทยวงศ์สกุล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

20

น.ส. สิรินดา ธาวนพงษ์

สตรีวิทยา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

21

น.ส. ดุจฤดี ชัยอิทธิพร

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดีมาก

22

น.ส. ชนากานต์ จิราธิยุต

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

23

น.ส. จุฑากานต์ โชติรัตนะศิริ

สตรีวิทยา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดีมาก

24

น.ส. วิลาสินี ส่งเสริม

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

การสินธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดี

25

น.ส. ธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดี

26

นายวุฒิพงษ์ สายสุวรรณ

สตรีศรีน่าน

น่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดี

27

น.ส. รัฐพร พงศ์คณิตานนท์

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดี

28

น.ส. เจนจิรา จิโน

สตรีศรีน่าน

น่าน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดี

29

นายยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

ชลราฏร์อำรุง

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดี

30

น.ส. ณัฐลักษณ์ ตันติวิญญูพงศ์

บูรณะรำลึก

ตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลา

ดี

31

นายธนกร สุรารักษ์

ราชวินิตบางแก้ว

สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดี

32

นายปรินทร์ จิระภัทรศิลป์

มหิดลวิทยานุสรณ์

กรุงเทพฯ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดี

33

นายเชษฐพงศ์ สัจจาผล

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดี

34

น.ส. สุภาสินี รัตนศุกล

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดี

35

น.ส. ณัฐวดี เลากุลรัตน์

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ดี

36

นายศราวุธ โกมุทธพงษ์

สัตหีบวิทยาคม

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดี

37

นายถิรวัฒน์ รายรัตน์

นวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

นนทบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดี

38

นายกิตติรัช ดวงเอี่ยม

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลา

ดี

39

นายวรวิทย์ กันทะมาลี

มงฟอร์ตวิทยาลัย

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดี

40

นายณัฐชนน นะคะจัด

เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดี

41

นายพุฒิกันย์ ปิงเจริญ

มหิดลวิทยานุสรณ์

นครปฐม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เกียรติคุณประกาศ

42

น.ส. ฑิตยา บุญส่ง

ศึกษานารี

กรุงเทพฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

เกียรติคุณประกาศ

43

นายไกรภพ ว่องไวยุทธ์

บูรณะรำลึก

ตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลา

เกียรติคุณประกาศ

44

นายภูวฤทธิ์ พรมนิ่ม

สวรรค์อนันต์วิทยา

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกียรติคุณประกาศ


รางวัลพิเศษ มี 3 รางวัล
1. รางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000.- บาท จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา – ประไพ อมาตยกุล
2. รางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3,000.- บาท จากโครงการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2
3. รางวัลผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ได้รับโล่รางวัล พร้อมกล้องดิจิตอล จากบริษัท อี ฟอร์ แอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด