ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชาเคมี

   


1. ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป


ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาเคมี 66 คน สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 32 คน
ระดับปริญญาโท 31 คน
ระดับปริญญาเอก 14 คน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพิ่มเติมในทุกระดับ
การอบรมนักศึกษาช่วยสอน
การอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยระดับสูง
ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการวิจัยและการสืบค้นข้อมูล โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเข้าสู่สังคมหลังสำเร็จการศึกษา
ซึ่งทุกโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง 90 – 100 %

ด้านการวิจัย
ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนให้ดำเนินการในรูปแบบของทีมหรือเครือข่ายและมุ่งเน้นในเชิง บูรณาการยิ่งขึ้นโดยในปีนี้
1. มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 27 โครงการ รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งภายในประเทศและนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง
3. บุคลากรของภาควิชาคือรศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ยังได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่น ของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเคมีวิเคราะห์) ประจำปี พ.ศ. 2547

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภาควิชายังได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป
1. การอบรมการใช้เครื่องมือ GC-MS และ HPLC-MS
2. การอบรมเทคนิค การวิเคราะห์ให้แก่พนักงานบริษัทเอกชน
3. จัดอบรมครู สาขาเคมี หลักสูตร 2 และ 3
4. การอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 1 และ 2