หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

ลำดับที่ หลักสูตร แบบ/แผน เปิดภาค ประเภท ปีที่เปิด หลักสูตร
พ.ศ.
หลักสูตร
พ.ศ.
หลักสูตร
ปรับปรุงล่าสุด
พ.ศ.
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(Master of Science Program in Mathematics)
2 ปกติ ไทย 2517 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Mathematics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
2 ปกติ ไทย 2517 2555
(บังคับใช้ 1/2558)
2561
(บับคับใช้ 1/2562)
-
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(Master of Science Program in Teaching Mathematics)
2 พิเศษ ไทย 2556 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
3 พิเศษ ไทย 2517
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Teaching Mathematics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
2 ปกติ ไทย 2559

2559
(บังคับใช้ 1/2559)
*โครงการเปิดสอน
ภาคปกติ*

2555
(บังคับใช้ 2/2563)

3 ปกติ ไทย 2559
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Master of Science Program in Applied Mathematics)
2 ปกติ ไทย 2542 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Applied Mathematics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
2 ปกติ ไทย 2542 - 2561
(บังคับใช้ 2/2565)
-
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(Master of Science Program in Chemistry)
1 ปกติ ไทย 2541 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2517
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(Master of Science Program in Industrial Chemistry)
1 ปกติ   ไทย  2566 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2542
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(Master of Science Program in Biology)
1 ปกติ ไทย 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2517
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Applied Microbiology) *International Program*
1 ปกติ นานาชาติ 2551 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ นานาชาติ 2551
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาธรณีวิทยา
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Geology) *International Program*
1 ปกติ นานาชาติ 2537 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ นานาชาติ 2517
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Applied Geophysics) *International Program*
1 ปกติ นานาชาติ 2533 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ นานาชาติ 2533
3 ปกติ นานาชาติ 2561
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(Master of Science Program in Physics)
1 ปกติ ไทย  2566 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2517
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
(Master of Science Program in Teaching Physics)
2 ปกติ ไทย 2552 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
 
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(Master of Science Program in Applied Physics)
2 ปกติ ไทย 2539 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
 
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(Master of Science Program in Materials Science)
1 ปกติ  ไทย 2566  2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2542
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Materials Science) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
2 ปกติ ไทย 2542 2556
(บังคับใช้ 2/2563)
- -
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Astronomy)  *International Program*
2 ปกติ ไทย 2557

2556
(บังคับใช้ 1/2557)

2562
(บังคับใช้ 1/2562)


2563
(บังคับใช้ 1/2563)

 

-
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Master of Science Program in Computer Science)
1 ปกติ ไทย 2561 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
2 ปกติ ไทย 2538
2 พิเศษ ไทย 2566
3 พิเศษ ไทย  2538 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาสถิติ
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์เชิงลึก
(Master of Science Program in Applied Statistics and Analytics)
2 ปกติ ไทย 2531 2555
(บังคับใช้ 1/2555)
2560
(บังคับใช้ 1/2560)
2565
(บังคับใช้ 1/2565)
3 ปกติ ไทย 2531
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Applied Statistics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
2 พิเศษ ไทย 2561 - 2560
(บังคับใช้ 1/2561)
-
3 พิเศษ ไทย 2561
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Master of Science Program in Environmental Science)
2 ปกติ ไทย 2548 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Environmental Science) *International Program*
2 ปกติ นานาชาติ 2534 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2566
(บังคับใช้ 1/2566)
หลักสูตรระดับปริญญาโท โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Quantum Science and Technology) *International Program*
1 ปกติ นานาชาติ 2564 - 2564
(บังคับใช้ 2/2564)
-
2 ปกติ นานาชาติ 2564
หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
(Master of Science Program in Innovation Science for Industry)
1 ปกติ ไทย 2563

2563
(บังคับใช้ 1/2563)

- -
2 ปกติ ไทย 2563