คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

- president@cmu.ac.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

กรรมการ 081-671-1169 kwattananikorn@gmail.com

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์

กรรมการ 083-205-3477 tramingwong@gmail.com

รองศาสตราจารย์
บุญรักษา สุนทรธรรม

กรรมการ - -

ด.ร. ปรีชา โกวิทยา

กรรมการ - -

นายณัฐวุฒิ อินทรส

กรรมการ - -

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

กรรมการและเลขานุการ 053-943301 torranin.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ 053-943303 hataichanoke.n@cmu.ac.th

นายพร พรมมหาราช

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ - phorn.p@cmu.ac.th