ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์(SCB2)

คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 36 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ รวม 32 อาคารโดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ในด้านการผลิตบัณฑิตได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก จำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปิดจำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2532 เป็นคณะแรกที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริ่มเปิดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา


สำหรับผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง
พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2513
2. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ชื่นตระกูล
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2521
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
4. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ กลั่นกลิ่น
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560
10. ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน