หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

หัวหน้าภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
yingmanee.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กฤษณะ จิตมณี

หัวหน้าภาควิชาเคมี kritsana.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา weerapan.s@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาพ ชูพันธ์

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ supab.c@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรพงษ์ เทียมสอน

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม worapong.t@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ nattakorn.s@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.มานะชัย รอดชื่น

หัวหน้าภาควิชาสถิติ manachai.r@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ wijak.s@cmu.ac.th

หัวหน้าศูนย์วิจัยและศูนย์บริการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ chaiyasit.b@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร. สมพร จันทระ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม somporn.chantara@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.
มาโนช นาคสาทา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี manoch.n@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์. ดร.
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ prasit.wang@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล thanasak.m@cmu.ac.th

ผศ. ดร. โยธิน ฉิมอุปละ

ผู้บริหารจัดการห้องปฏิบัติการกลาง -