ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

053-943301 torranin.c@cmu.ac.th สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 053-943303 hataichanoke.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 053-943391 pakawan13@gmail.com

รองศาสตราจารย์
ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน

รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ 053-943302 schradh.saenton@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร 053-943306 sukon.pra@cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 053-943304 kedsarin.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชัยพร ตั้งทอง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
053-943305 chaiporn.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-943478 wijak.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จีรพร เพกเกาะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 053-643301 jeeraporn.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสหกิจศึกษา
053943327 parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 053-943307 sumet.s@cmu.ac.th

อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ 053943301 worawut.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. แสนคำ นุเสน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
053-943401 sankum.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 053943325 supanut.c@cmu.ac.th

นายพร พรมมหาราช

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 053-943456 phorn.p@cmu.ac.th