ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี

รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบางท่านก็ดำรงตำแหน่งสมัยเดียว บางท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งหลายสมัย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ท่าน เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนอดีดไปตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

พ.ศ. 2552-2560

รองศาสตราจารย์
ดร. มงคล รายะนาคร

พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552

รองศาสตราจารย์
บุญรักษา สุนทรธรรม

พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2543

รองศาสตราจารย์
ดร. การุณ กลั่นกลิ่น

พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2537

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์

พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2533

รองศาสตราจารย์
ดร. อุดม ศรีโยธา

พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2525

รองศาสตราจารย์
สมพงษ์ ชื่นตระกูล

พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2521

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. บัวเรศ คำทอง

พ.ศ. 2507-พ.ศ. 2513