ภาควิชาและศูนย์ต่าง ๆ

ภาควิชา : Department

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งส่วนงานวิชาการในลักษณะภาควิชา เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงด้านการวิจัย และการบริการวิชาการในส่วนของภาควิชา โดยแบ่งเป็น 8 ภาควิชา ดังนี้

ภาควิชาเคมี : Department of Chemistry
Beautiful Chemistry

เคมี เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของการดำรงชีวิตและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เป็นตัวกลางเชื่อมองค์ความรู้ในหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน รวมถึงชีวเคมี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต องค์ความรู้เกี่ยวกับเคมี และชีวเคมี จึงถูกนำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ และใช้แก้ปัญหาสำคัญ อาทิ สุขภาพ วิกฤติพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507
เว็บไซต์ : http://www.chem.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/chemistrychiangmai

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม : Department of Industrial Chemistry
Beautiful Chemistry

เคมีอุตสาหกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสร้างความรู้และทักษะในการออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และควบคุมกระบวนการผลิตสารเคมีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
เว็บไซต์ : http://www.inc.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/iccmuoffice

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาชีววิทยา : Department of Biology
Department of Biology

ชีววิทยา เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตทั้งหมด ทั้งด้านพันธุศาสตร์ พืชศาสตร์ และนิเวศวิทยา ตลอดจนสัตววิทยา และจุลชีววิทยา เพื่อใช้อธิบายความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต กลไกของชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยเข้าใจลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507
เว็บไซต์ : http://www.biology.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/BiologyCMU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ : Department of Physics and Materials Science
Department of Physics and Material Science

ฟิสิกส์ เป็นการศึกษาโมเดล และกลไกต่างๆที่กำหนดสิ่งที่สังเกตเห็นได้ตามธรรมชาติ ซึ่งมีสเกลของการศึกษาตั้งแต่ระดับเล็กกว่าอะตอม ไปจนถึงระดับจักรวาลวิทยา เป็นรากฐานในการกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เกิดอาชีพที่หลากหลายด้วยความเข้าใจพื้นฐานเชิงธรรมชาติที่ลึกซึ้ง และวัสดุศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุให้มีสมบัติและสมรรถนะที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507
เว็บไซต์ : http://www.physmats.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/physics.science.cmu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาธรณีวิทยา : Department of Geological Sciences
Department of Geological Sciences

ธรณีวิทยา เป็นการศึกษาการเกิดขึ้นของวัสดุทางธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไปจนถึงการปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อกิจกรรมของประชากรในระดับสังคมและระดับโลก ส่วนอัญมณีวิทยา เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแร่ที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับ รวมถึงสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพของอัญมณีให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507
เว็บไซต์ : http://www.geol.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/GeologicalSciencesCMU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาธรณีวิทยา
 • สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ : Department of Mathematics
Department of Mathematics

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่กล่าวถึงการวัดปริมาณ การจัดโครงสร้างต่าง ๆ การศึกษาความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์เอง หรือการสังเกตธรรมชาติแล้วสร้างโมเดลเพื่อใช้อธิบาย ทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านความสัมพันธ์และสมการ แผนภาพ หรือโมเดลคณิตศาสตร์ประเภทอื่น ๆ

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507
เว็บไซต์ : http://www.math.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/mathscicmu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาสถิติ : Department of Statistics
Department of Statistics

สถิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งนำผลที่ได้ไปใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญในยุคสารสนเทศสมัยนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ข้อมูล” คือทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงที่สุด ล้ำค่ายิ่งกว่าน้ำมันหรือทองคำ การที่จะก้าวนำผู้อื่นในวันนี้ได้นั้น ทักษะที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522
เว็บไซต์ : http://www.cmustat.com/
Facebook : facebook.com/profile.php?id=100086490891497

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์เชิงลึก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : Department of Computer Science
Department of Computer Science

ในโลกยุคดิจิทัล การแก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกสมัยใหม่ ที่ทุกสาขาวิชามีการสอดแทรกวิทยาการคำนวณ ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเปิดโอกาสสู่งานที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สมาร์ทฟาร์ม ไปจนถึงการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลบนเพลทฟอร์มดิจิตัล

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530
เว็บไซต์ : http://www.cs.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/compscicmu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศูนย์วิจัย : Reseach Center

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจเชิงรุกด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรระหว่างแต่ละภาควิชา เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : Environmental Science Research Center (ESRC)
Beautiful Chemistry

เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้อีกแล้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นการผนึกกำลังทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาโลกทั้งระบบ เข้าใจสภาพปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งดิน น้ำ ฟ้า อากาศ เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้และสร้างสรรค์วิธีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโลก (Global village) ใบนี้ให้ยั่งยืน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560
เว็บไซต์ : http://www.esrc.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/EnvironmentalScienceResearchCenter

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ : Material Science Research Center (MSRC)
Material Science Research Center (MSRC)

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพันธกิจคือ ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดจากนักวิจัยในภาควิชาต่าง ๆ ที่ทำงานวิจัยด้านวัสดุ เพื่อนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงวัสดุ

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553
เว็บไซต์ : http://www.materials-center.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/MsrcScienceCmu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • -
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล : Data Science Research Center (DSRC)
Data Science Research Center (DSRC)

ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลให้มีความเป็นเลิศ และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีค่า มีงานบริการวิชาการด้านวิทยาการข้อมูล ที่มีคุณค่าเชิงวิชาการในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาในท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561
เว็บไซต์ : http://www.ds.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/DataScienceCMU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • -ศูนย์บริการ : Service Center

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจด้านการบริการวิชาการ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้และการบริการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) :
STSC

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์บริการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ และการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการบริการที่ดี มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือต่อภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551
เว็บไซต์ : http://www.stsc.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/stsccmu

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ : Doi Suthep Nature Center, Chiang Mai University (DSNC)
Doi Suthep Nature Center, Chiang Mai University (DSNC)

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับดอยสุเทพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรม และการอบรมต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ในภูมิภาค อีกทั้งยังให้บริการวิชาการข้อมูลด้านธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ และสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับดอยสุเทพ ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2554
เว็บไซต์ : https://doisuthep.science.cmu.ac.th/
Facebook : facebook.com/DSNC.SciCMU