หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

ลำดับที่ หลักสูตร ปีที่เปิดสอน หลักสูตร
พ.ศ.
หลักสูตร
พ.ศ.
(นศ.รหัส63)
ให้ใช้โครงสร้างวิชาศึกษาทั่วไปใหม่
ตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักสูตร
ปรับปรุงล่าสุด
พ.ศ.
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(Bachelor of Science Program in Mathematics)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(Bachelor of Science Program in Chemistry)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
(Bachelor of Science Program in Biochemistry and Biochemical Innovation)
2533 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2559
)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry)
2530 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(Bachelor of Science Program in Biology)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
(Bachelor of Science Program in Zoology)
2537 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(Bachelor of Science Program in Microbiology)
2535 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาธรณีวิทยา
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา
(Bachelor of Science Program in Geology)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)

2564
(บังคับใช้ 1/2564)

ปรับแผนการศึกษาปี 1

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
(Bachelor of Science Program in Gemology)
2539 2554
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)

2564
(บังคับใช้ 1/2564
)

ปรับแผนการศึกษาปี 1

หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(Bachelor of Science Program in Physics)
2507 2554
(บังคับใช้ 1/2555)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(Bachelor of Science Program in Materials Science)
2530 2553
(บังคับใช้ 1/2554)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Bachelor of Science Program in Computer Science)
2528 2554
(บังคับใช้ 1/2555)
2559
(บังคับใช้ 1/2560)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาสถิติ
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(Bachelor of Science Program in Statistics)
2518 2554
(บังคับใช้ 1/2555)
2559
(บังคับใช้ 1/2559)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)
หลักสูตรปริญญาตรี ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
(Bachelor of Science Program in Data Science)
2562   2562
(บังคับใช้ 1/2562)
2567
(บังคับใช้ 1/2567)
หลักสูตรปริญญาตรี ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Bachelor of Science Program in Environmental Science) *International Program*
2562   2562
(บังคับใช้ 1/2562)
2564
(บังคับใช้ 1/2564)