กฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ

กฏ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ

กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
2. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
3. มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
5. กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 PDFfile
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 PDFfile
2. หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา PDFfile
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 PDFfile
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 PDFfile
4. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
6. แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
7. แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
8. แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
9. หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 PDFfile
10. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 PDFfile
11. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 PDFfile
13. หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา PDFfile
14. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 PDFfile
15. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PDFfile
16. หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา PDFfile
17. หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) PDFfile