สัญลักษณ์ แบรนด์ Mascot

ตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการประจําคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ด้านล่าง มีรูปโบว์กำกับด้านล้าง กำกับด้วยชื่อคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของคณะวิทยาศาสตร์ (Sublogo)

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ (sublogo) ของคณะวิทยาศาสตร์ ออกแบบเพื่อใช้สื่อสารภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ในความเป็นรากฐานของสรรพสิ่ง

แบรนด์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอความ FUN ที่สะท้อนถึงความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

FUN
มีความสนุก ท้าทายกับการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ และสนุกกับชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์

FUNCTIONAL
นําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในงาน ที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี แก้ปัญหาสังคม และล้านนาสร้างสรรค์

FUNDAMENTAL
ให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์รากฐาน (Fundamental Science) โดยมุ่งสู่ Deep Science, Deep Tech บนฐานขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

แมสคอตประจำคณะวิทยาศาสตร์

ใช้เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ความสนุกสนาน (FUN) ความสดใส เป็นมิตร และเข้าถึงง่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ออกแบบโดยอ้างอิงจากตราสัญลักษณ์รอง โดยชื่อได้มาจากการเสนอและการโหวตแบบสาธารณะ เมือเดือนมีนาคม 2565

ซาย-Sci : วิทยาศาสตร์

ม่อน - MON Monster : ความสนุก ความมีสีสันและบรรยากาศ
Monday : วันจันทร์ วันแห่งการเริมต้น สีเหลือง

ม่อน : เนินเขา เป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ บ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือ


Download Logo