รายงานประจำปี 2545 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             

ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2545

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ และการบริหาร | แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์ | แผนภูมิการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

บุคคลแห่งปี
เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2545 | อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544 | อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยประยุกต์ดีเด่น ประจำปี 2545

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์ | นโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน | วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 4 ปี | แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
การประเมินแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 - 31 มกราคม 2546

การบริหารการศึกษา
ผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอน | โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

การจัดการศึกษา
นักศึกษา | โครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี | ทุนการศึกษา | เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา| การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา| การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ| การมีงานทำและอาชีพของบัณฑิต

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
| จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกองทุน

การวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย | ทุนอุดหนุนการวิจัย | การเผยแพร่ผลงานวิจัย | หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือกับนานาชาติ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ | กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม | สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. | วารสารและจุลสารทางวิชาการ | การบริการวิชาการชุมชน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ภาคผนวก
ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | จัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 | Publication in Presented in International Various Journal 2001 | Publication in Chiang Mai Journal of Science. | Paper Presented at International Conferences | รายชื่อโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2545 | รายละเอียดผู้รับทุนประจำปี 2545 | รายชื่อข้าราชการที่บรรจุโอนย้ายใหม่ | นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | แนวทางการวิจัยของนักศึกษาโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย| การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษาได้รับปีการศึกษา 2545 | ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2545 | การบริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่