แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

 


จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2541 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนให้บริการวิชาพื้นฐานแก่คณะต่าง ๆ
  2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศชาติ
  3. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
  5. มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ