ผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์

 


ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติอีก 5 สาขาวิชา รายละเอียดเป็นดังนี้

ระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

สถิติ

สถิติประยุกต์

 

ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์
การสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
วัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

 

เคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

เคมี (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา

ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)

ชีววิทยา

ธรณีวิทยา
อัญมณีวิทยา

ธรณีวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ธรณีวิทยา(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


มีการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรทั้งปรับปรุงมากและปรับปรุงเล็กน้อย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ก) การปรับปรุง เทียบ ปิดกระบวนวิชา และเปิดกระบวนวิชาใหม่

ระดับ

สาขาวิชา

เปิดกระบวนวิชาใหม่

ปรับปรุงกระบวนวิชา

ปิดกระบวนวิชา

อื่นๆ
ปริญญาตรี
ชีววิทยา
1
1
-
-
ฟิสิกส์
28
29
4
เทียบกระบวนวิชา 14
ชีวเคมีฯ
1
16
3
-
วัสดุศาสตร์
2
1
-
-
เคมี
-
1
-
-
คณิตศาสตร์
-
2
-
-
บัณฑิตศึกษา
วัสดุศาสตร์
2
-
-
-
ชีววิทยา
3
8
-
-
เคมี
1
-
-
-
ฟิสิกส์
4
-
-
-
เคมีอุตสาหกรรม
1
-
-
-


ข) การปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตร
ปริญญาตรี

ปรับปรุงมาก

ฟิสิกส์
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ปรับปรุงเล็กน้อย

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วัสดุศาสตร์
สัตววิทยา


นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรแบบปรับปรุงมากทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

เคมี
ชีววิทยา
สัตววิทยา
ธรณีวิทยา
เคมีอุตสาหกรรม

 

ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
สถิติประยุกต์
ฟิสิกส์ประยุกต์
การสอนฟิสิกส์
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เคมี


นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9(พ.ศ. 2545-2549) และกำลังอยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์