ภาคผนวกที่ 2

จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา


ระยะเวลา

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

21 สค.-22 สค.44

ประชุมสัมมนาเรื่อง Advances in Polymer Science and Polymers in Biomedical Application

ภาควิชาเคมี

17 กย.-18 กย.44

ประชุมปฏิบัติการเรื่อง Artificial Recharge

ภาควิชาธรณีวิทยา

4 สค. - 6 สค.44

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Ring, Module and Coding Theory

ภาควิชาคณิตศาสตร์

4 สค. - 5 สค.44

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดาราศาสตร์สำหรับครู ประจำปี 2544

ภาควิชาฟิสิกส์

8 ตค.-12 ตค.44

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

8 ตค.-19 ตค.44

โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาควิชาเคมี

9 ตค.- 12 ตค.44

โครงารพัฒนาทักษะปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1

ภาควิชาฟิสิกส์

22 ตค .44

การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ภาควิชาเคมี

23 ตค.44

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาสภิติ

27 ตค.44

สัมมนาการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

งานบริการการศึกษา

1 พย. - 22 ธค.44

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Fixed Point Property in Banach Spaces II

ภาควิชาคณิตศาสตร์

3 พย.44

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนวิชาคณิต 490 และคณิต 499

ภาควิชาคณิตศาสตร์

3 พย. - 25 พย.44

อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปฝึกงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7 พย.-9 พย.44

ประชุมวิชาการวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2544

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10 พย.- 11 พย.44

อบรมการเขียนรายงานภาคภาษาอังกฤษของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ภาควิชาธรณีวิทยา

3 ธค.44

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 1

ภาควิชาเคมี

14 ธค.44

การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ภาควิชาสถิติ

15 ธค.- 17 ธค.44

โครงการเสริมความรู้และเทคนิคการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง Rings and Modules

ภาควิชาคณิตศาสตร์

16 ธค. - 20ธค.44

ประชุมวิชาการนานาชาติ 11th International Conference on Flow Injection Analysis, Including Related Techniques

ภาควิชาเคมี

4 มค.45

โครงการกิจกรรมบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจริยธรรมของนักศึกษา

ภาควิชาสถิติ

6 มค.45

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดระบบการสอนและการคิดภาระงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์

9 มค. - 11 มค.45

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในแหล่งน้ำ

โครงการศูนย์วิจัยน้ำ

10 มค.45

ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าวิชาเอกคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

11 มค.45

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

11 มค. -18 มค.45

สัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

12 มค.45

บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ Differential Geometry กับงานด้านการประมวลผลภาพ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

13 มค.45

สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการและลูกจ้างประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดระบบขั้นตอนการทำงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์

18 มค.45

การสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ภาควิชาธรณีวิทยา

19 มค.45

งานกีฬาสัมพันธ์ MATH-STAT-COM

ภาควิชาคณิตศาสตร์

26 มค.45

อบรมการใช้โปรแกรม Mathematica เบื้องต้น

ภาควิชาคณิตศาสตร์

31 มค.- 1 กพ.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง Particle beams & plasma interaction on materials (PIM 2002)

ภาควิชาฟิสิกส์

1 กพ.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินวิธีการวัดผล : การวิเคราะห์ข้อสอบ

งานบริการการศึกษา

2 กพ.-3 กพ.45

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย

ภาควิชาชีววิทยา

2 กพ.-3 กพ.45

สัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2544

คณะวิทยาศาสตร์

8 กพ.45

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2544

หน่วยกิจการนักศึกษา

8 กพ.45

อบรมเรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ภาควิชาธรณีวิทยา

8 กพ.-14 กย.45

ประชุมวิชาการ เรื่อง Algebra and Analysis

ภาควิชาคณิตศาสตร์

9 กพ. - 10 กพ.45

อบรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนประจำปี 2545

ภาควิชาฟิสิกส์

14 กพ.45

สัมมนาคณาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเรียนรู่ตลอดชีวิต : บทบาทอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา

15 กพ.45

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อติดตามคุณภาพอากาศในเมือง

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18 กพ.-29 มีค.45

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโปรแกรม Access กับการปฏิบัติการฐานข้อมูลเพื่อการใช้งาน

งานนโยบายและแผน

8 มีค.45

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา

ภาควิชาสถิคิ

9 มีค.-10 มีค.45

การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Words

ภาควิชาคณิตศาสตร์

11 มีค.-13 มีค.45

ฝึกอบรมเรื่องการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาควิชาฟิสิกส์

15 มีค.45

ฝึกอบรมการตรวจค้นเอกสาร

งานบริการงานวิจัยฯ

18 มีค. -22 มีค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์บูรณาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

18 มีค. -22 มีค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

21 มีค.-23 มีค.45

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Web Programming

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

22 มีค.45

สัมมนาเรื่องการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์

22 มีค. -26 มีค.45

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการเรียนการสอนในปฏิบัติการสัตววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา

23 มีค.45

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์

งานบริการการศึกษา

23 มีค. -24มี ค.45

การอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์สำหรับครู

ภาควิชาฟิสิกส์

29 มีค.45

สัมมนาข้าราชการและลูกจ้างภาควิชาเคมี เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชาเคมี

30 มีค.-31 มีค.45

สัมมนาเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 เมย.45

ประชุมบุคลาการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงการนำร่องเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษา

1 เมย.45

สัมมนาคณาจารย์เรื่องการให้คำปรึกษาในเชิงรุกและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ,หน่วยกิจการนักศึกษา

1 เมย.5 เมย.45

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

งานนโยบายและแผน

9 เมย.-10 เมย.45

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษืศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการตัดตุง ช่อ กระดาษสี แบบล้านนา

คณะอนุกรรมการประกันฯด้านทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม

20 เมย.45

สัมมนาบุคลากรภาควิชาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง

ภาควิชาสถิติ

22 เมย.-26เมย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับการเรียนการสอนในปฏิบัติการสัตววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา

29 เมย.- 10 พค.45

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์

2 พค.-3 พค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เคมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในวิชาเคมีตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

6 พค. - 10 พค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์เรื่องธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สำหรับครูในระดับมัธยม

ภาควิชาธรณีวิทยา

9 พค.-10 พค.45

การอบรมสัมมนา อบต. ภาคเหนือตอนบน เรื่อง ทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับผู้นำชุมชนระดับท้องถิ่น

ภาควิชาธรณีวิทยา

14 พค.45

โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2545 เรื่อง การบริหารงานของภาควิชาชีววิทยา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชาชีววิทยา

17 พค.45

เสวนาวิชาการงานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

20 พค.45

สัมมนาคณาจารย์เรื่องการจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

21 พค.45

สัมมนาแนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

งานบริการการศึกษา

22 พค.- 24 พค.45

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยสถาบันและพัฒนาองค์กร

งานนโยบายแฃะแผน

22 พค.- 24 พค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคโครมาโทรกราฟีสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างจริง

ภาควิชาเคมี

23 พค.-24 พค.45

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่4

ภาควิชาสถิติ

24 พค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์

25 พค.- 26 พค.45

1 มิย. - 2 มิย.45

การใช้ทักษะคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

26 พค.45

โครงการวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2545

หน่วยกิจการนักศึกษา

29 พค.45

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2545

หน่วยกิจการนักศึกษา

1 มิย.45

สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1 มิย.- 2มิย.45

ประชุมเพื่อพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับงานในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมในระยะต่อไป

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

3 มิย. - 5 มิย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแบบจำลองน้ำบาดาล

ภาควิชาธรณีวิทยา

4 มิย.45

สัมมนาเรื่องปัญหาของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

5 มิย. - 6 มิย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ GIS และแบบจำลองเพื่อการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7 มิย.45

การอบรมการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

7 มิย.45

การอบรมการสืบค้นข้อมูลวิชาการทางคณิตศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ภาควิชาคณิตศาสตร์

7 มิย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการศึกษาตนเองระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ

งานบริการการศึกษา

7 มิย.45

นิทรรศการสัปดาห์ศาสตราจารย์บัวเรศ คำทอง

ภาควิชาเคมี

11 มิย. - 12 มิย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีในระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเคมี

14 มิย.45

อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MAPLE ครั้งที่ 1

ภาควิชาคณิตศาสตร์

22 มิย. - 23 มิย.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

26 มิย. - 28 มิย.45

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูงแก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการใช้ Course Management System ในการพัฒนาและจัดการรายวิชา

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

28 กค.45

ประชุมเรื่องปัญหา/อุปสรรค ในการจัดทำรายงานการศึกษาตนเองระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

12 กค.45

โครงการนักศึกษาพบนักวิจัยทางคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14 กค.45

สัมมนา เรื่อง แนวทางการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19 กค.45

อบรมการสมัครขอรับทุน DAAD

ภาควิชาคณิตศาสตร์

19 กค.45

ประชุมสัมมนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

19 กค.45

โครงการถวายเทียนพรรษา

ภาควิชาสถิติ

22 กค. -23 กค.45

อบรมเรื่อง Object Oriented Software Engineering

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

24 กค. - 1 สค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนก กำหนดอายุ และการตระเตรียมเพื่อการเก็บรักษาให้คงสภาพของตัวอย่างซากบรรพชีวิน อายุเทอร์เซียรีตอนกลางถึงปลาย

ภาควิชาธรณีวิทยา

26 กค.- 28 กค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง ธรณีวิทยาทั่วไปในท้องถิ่นสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา

ภาควิชาธรณีวิทยา

5 สค. - 6 สค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Geometric Properties of Banach Spaces Related to Fixed Point Theory

ภาควิชาคณิตศาสตร์

5 สค.- 15 กย.45

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1

หน่วยกิจการนักศึกษา

10 สค.-11 สค.45

สัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14 สค. - 16 สค.45

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15 สค.- 5 กย.45

โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าธุรการภาควิชา เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารและธุรการ

16 สค.45

เสวนาวิชาการงานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

19 สค.-21 สค.45

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนวิชา e-learning

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19 สค. - 20 กย.45

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาควิชาธรณีวิทยา

23 สค. 45

อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม MAPLE ครั้งที่ 2

ภาควิชาคณิตศาสตร์

26 สค.- 28 สค.45

ประชุมเชิงวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Summability Theory and matrix Transformations

ภาควิชาคณิตศาสตร์

27 สค.45

โครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรื่อง การสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเคมี

30 สค.45

อบรมการแนะแนวการเรียน

ภาควิชาคณิตศาสตร์

30 สค.45

โครงการปาฐกถาธรรมเรื่อง ธรรมในการครองตนในวัยเรียนและวัยทำงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

31 สค.45

โครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรื่องแนะนำการเรียนหลังการสอบภาคการศึกษา และพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

3 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง Recent Developments on Sample Pretreatment for Modern Instrumental Analysis

ภาควิชาเคมี

5 กย.- 6 กย.45

อบรมเรื่อง Crytography and Internet Security

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6 กย.,13 กย 45

อบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์

ภาควิชาธรณีวิทยา

7 กย.-8 กย.45

โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานวิจัย

ภาควิชาชีววิทยา

9 กย.-14 ก ย.45

สนทนากับจิตแพทย์

ภาควิชาธรณีวิทยา

11 กย.- 13 กย.45

การฝึกอบรมเรื่อง การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2

ภาควิชาฟิสิกส์

11 กย.45

18 กย.45

อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการใช้ E-mail และวิธีการตรวจสอบไวรัส

งานนโยบายและแผน

13 กย.45

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร

งานบริหารและธุรการ

14 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี

17 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง Advanced Analytical Instrumentation

ภาควิชาเคมี

19 กย.-20 กย.45

ประชุมแนะนำการอบรมและบริการการศึกษาของหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า

ภาควิชาชีววิทยา

24 กย.45

ประชุมสัมมนาเรื่อง Mass Spectrometric Excursions in Bio-inorganic,Clinical Enzymology and Proteomics

ภาควิชาเคมี