กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

 


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย เป็นประธาน ได้บริหารและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ในรอบปี 2545 ได้แก่ โครงการจัดจำหน่ายของที่-ระลึก การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรับบริจาคจากผู้มีเมตตาจิตหลายท่าน ทำให้กองทุนฯ มียอดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา

การจัดสรรดอกผลกองทุนประจำปี 2545 มีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์

3. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รวม

จำนวน 150,000.- บาท

จำนวน 20,000.- บาท

จำนวน 40,000.- บาท

210,000.- บาท


นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังสามารถผลักดันให้มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์