ภาคผนวกที่ 1

ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมต่างประเทศ


2 ตค.-12 ตค.44

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ศึกษาเรื่อง Spin castion of thin films และปรึกษางานวิจัยด้าน Electroceramics/อเมริกา/แผ่นดิน44

10 ตค.-10 พย.44

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ร่วมทำวิจัยในหัวข้อ การศึกษาทฤษฎีสมการอันดับสองและการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์/เยอรมัน/สกว.

25 ตค.- 5 พย.44

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ศึกษาดูงานวิจัย สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

28 ตค.- 2 พย.44

นางเพชรหงส์ โชติกอาภา

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างๆ/เกาหลี/แม่ฟ้าหลวง

11 พย.-25 ธค.44

นางสาวนฤมล ทองไว

ศึกษาดูงานวิจัย สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

9 ธค.-13 ธค.44

1.นายบุญรักษา สุนทรธรรม
2. นายสวัสดิ์ รัตนสูรย์

เก็บข้อมูลระบบดาวคู่ ในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนาน/จีน/หอดูดาวคุณหมิง

9 ธค.-18 ธค.44

นางสาวสายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ร่วมกับ University of Wollongong/ออสเตรเลีย/ส่วนตัว

10 ธค.-24 ธค.44

นายมรกต สุกโชติรัตน์

ศึกษางานวิจัยด้านทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

10 มค.-17 มค.45

นางยิ่งมณี ตระกูลพัว

ศึกษางานวิจัยด้านทรัพยากรจุลินทรีย์/ญี่ปุ่น/JSPS-NRCT

11 มค.-20 มค.45

นายไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

ร่วมสัมมนาวิชาการ The First Symposium on Biology Control of Arthropods และเสนอผลงานวิจัย/อเมริกา/ส่วนตัว

15 มค- 23 มค.45

1.นางอารยา จาติเสถียร
2.นส.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ
3. นางสาวอุษาวดี ชนสุต

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสมุนไพรโลก ครั้งที่ 3/เยอรมัน/โครงการจัดประชุม

18 มค.-25 มค.45

นางอันธิกา สุปริยศิลป์

ศึกษาดูงานด้านกิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร/แอฟริกาใต้/สภาผู้แทนราษฎร

22 มค.-26 มค.45

นายเกตุ กรุดพันธ์

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง modern FIA research และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือ FIA /ญี่ปุ่น/Okayama University of Science

17 กพ.-16 มีค.45

นางสกุณณี บวรสมบัติ

ศึกษางานวิจัยเรื่องแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์เอนโดนิวคลีเอสไทป์ 2/ญี่ปุ่น/JSPA-NRCT

26 กพ.-4 มีค.45

1.นางยุวดี พีรพรพิศาล
2. นายชิตชล ผลารักษ์

ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยโครงการ Investigation of aquatic environments,climate,economic and social condotions in River Ping and its catchment area of the northern Thailand - In order to propose environmental policy and promote environmental education/ญี่ปุ่น/The Grant-in-Aid for Scientific Research of Ministry of Education, Culture,Sports,Science and Technology.

13 มีค.-29 มีค.45

นายจรูญ จักร์มุณี

เสนอผลงานในที่ประชุมและติดตามงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ/อเมริกา/แผ่นดิน45

15 มีค.-15 มิย.45

นายศักดิพล เทียนเสม

ศึกษางานวิจัย และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Institute of Ceramic Engineering, Freiberg University/เยอรมัน/รายได้44

18 มีค.-25 มีค.45

1. นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์
2. นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

อบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Hitachi U-4100 Prism-Grating UV/VIS/NIR Double Beam Spectrophotometer with built-in Integrating Sphere/ญี่ปุ่น/ส่วนตัว

23 มีค.-11 พค.45

นางสาวสุนันทา วังกานต์

ดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Birkbeck College,University of London/อังกฤษ/รายได้44,British Council

24 มีค.-11 พค.45

นางสกุณณี บวรสมบัติ

ดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Birkbeck College,University of London/อังกฤษ/รายได้44,British Council

1 เมย.-7 เมย.45

นางผ่องศรี มังกรทอง

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและปรึกษาหาแนวทางในการทำวิจัยร่วมกันทางด้าน Biophysics และ Membrane Science and Technology/ออสเตรเลีย/ส่วนตัว

13 เมย.-5 พค.45

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ดูงานเรื่องการประยุกต์เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานต่ำสำหรับการวิเคราะห์ธาตุ/โปรตุเกส,สเปน/IAEA

15 เมย.-18พค.45

นายสรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr.Klaus Denecke ในหัวข้อเรื่อง Weak hypersubstitutions and strongly solid varieties/เยอรมัน/ส่วนตัว

17 เมย.- 5 มิย.45

นางศรีจันทร์ อาวรณ์

ทำวิจัยร่วมกับ Prof. Dr.Klaus Denecke ในหัวข้อเรื่อง Higher Order Equational Theories/เยอรมัน/สภาวิจัยแห่งชาติ โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน

19 เมย.-1 พค.45

นางสาวจิตรลดา เศรษฐกร

สัมมนาเรื่อง School on Synchrotron Radiation/อิตาลี/ICTP

20 เมย.-25เมย.45

นายเกตุ กรุดพันธ์

ดูงานแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Analytica 2002 เพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเชิงเศรษฐกิจ และเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ/เยอรมนี/ส่วนตัว

30เมย.-10 พค.45

นางสุคนธ์ พานิชพันธ์

ศึกษาวิจัยและปรึกษางานด้าน Electroceramics และ Silicate Technology ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ กับ Freibery University of Mining and Technology/เยอรมนี/รายได้45/ส่วนตัว

11 พค. -6 กค.45

นางสาวสมพร จันทระ

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และศึกษางานวิจัย ภายใต้โครงการ TUCED-DUCED-I&UA/เดนมาร์ก/ TUCED-DUCED-I&UA

5 มิย.45-20กพ46

นายวิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

ฝึกอบรมเรื่อง Astronomy related computer technology/ญี่ปุ่น/Gunma Prefectural Government

9 พค.-23 พค.45

นางสาววนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

สัมมนา Seminar about Wildlife management/สวิตเซอร์แลนด์/ส่วนตัว

10 พค.-20 พค.45

นางสายสมร ลำยอง

ดูงานและปรึกษาหารือความร่วมมือในการทำวิจัยด้าน Molecular/ออสเตรเลีย/สกว.

1 มิย.- 31 กค.45

นางสาววินิตา บุณโยดม

ทำวิจัยระยะสั้น ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ร่วมกับ IRC in Polymer Science and Technology, University of Leeds/อังกฤษ/แผ่นดิน 45

6 มิย.-15 มิย.45

นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ร่วมหารือในการทำวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก/อเมริกา/สกว.

9 มิย.-30 มิย.45

นางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ปรึกษาหารืองานวิจัย และเยี่ยมนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นางสาววรภา หีบจันทร์ตรี/เยอรมัน/สกว.

11 มิย.-20 กค.45

นายสราวุธ จันทรประเสริฐ

ร่วมฝึกธรณีวิทยาภาคสนาม ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ California State University,Fullerton,USA/เยอรมัน/รายได้45, California State University,Fullerton,USA

14 กค.-18 กค.45

นางอันธิกา สุปริยศิลป์

ศึกษาดูงานด้านกิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร/สาธารณรัฐประชาชนจีน/ส่วนตัว

31 กค.-3 สค.45

นางชูศรี ไตรสนธิ

นำนางสาววรนุช ละอองศรี นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 3 ไปศึกษางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ Prof.Henril Balslev/เดนมาร์ก/สกว.

4 สค.-10 สค.45

นางชูศรี ไตรสนธิ

ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของ นายปรัชญา ศรีสง่า นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1/ฝรั่งเศส/สกว.

7 สค.- 20 สค.45

นางสุกัญญา วงศ์พรชัย

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ Gas Chromato graphy-Mass Spectrometry (GC-MS)/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน45

25 สค.-21 กย.45

นายวัลย์ชัย พรมโนภาศ

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Scientific Supercomputing in Climate Research/Second Helmholtz-Institute Summer School/เยอรมนี

26 สค.- 6 ตค.45

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ศึกษาวิจัยระยะสั้นด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างแร่ด้วยเครื่องมือชั้นสูง/แผ่นดิน45/สหราชอาณาจักร

31 สค.-14 กย.45

นางสาวทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ DNA Sequencer/อังกฤษ/แผ่นดิน45

1 กย.-27 ตค.45

นายชิตชล ผลารักษ์

ฝึกอบรมหลักสูตร Environmental Education Focused on Aquatic Environment (For Tertiary Level Teaching Staff)/ญี่ปุ่น/รัฐบาลญี่ปุ่น

6 กย.-5 พย.45

นายอภิวัฒน์ บารมี

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Synthesis of Naphthoquin Derivative/ฝรั่งเศส/รายได้45

7 กย.-14 กย.45

นางสายสมร ลำยอง

ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยของ นางสาวบุญสม บุษบรรณ์ นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 3/นิวซีแลนด์/สกว.

7 กย.-15 กย.45

นายอภิเชษฐ์ บุญสูง

ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ XRF (I-W2400/2404)/เนเธอร์แลนด์/แผ่นดิน45

7 กย.-6 ธค.45

นางสาวชนกพร ไชยวงศ์

ฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงสมบัติของวัสดุโดยใช้

พลาสสมาอิมเมอร์ชันไอออนชันไอออนอิมพลานเตชั่น/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน45

14 กย.- 23 กย.45

1.นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์

2. นายบุญรักษา สุนทรธรรม

ปรึกษาหารือความพร้อมในความร่วมมือทางวิชาการ และเจรจาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัย The Pennsylvania State ในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวัสดุศาสตร์/อเมริกา/แผ่นดิน45

14 กย.-26 กย.45

นางสาวเจียมใจ เครือสุวรรณ

ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย/สหราชอาณาจักร/แผ่นดิน45

18 กย.-23 กย.45

นางวิไลวรรณ อนุสารสุนทร

นำนางปราณี ปาลี นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไปดูตัวอย่างต้นแบบของพืชวงศ์ Gesneriaceae ที่หอพรรณไม้ Leiden/เนเธอร์แลนด์/สกว.

21 กย.-29 กย.45

1.นายจีระพงษ์ ตันตระกูล

2.นายสุพล อนันตา

เจรจาความร่วมมือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและวางแผนกับอาจารย์ที่ร่วมคุมวิจัยของ Department of Physics/ออสเตรเลีย/แผ่นดิน44

25 กย. -6 ตค.45

นางปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์

ดูงานด้าน Mineralogy และพัฒนาความร่วมมือกับ Natural History Museum/ฝรั่งเศส,สหราชอาณาจักร/แผ่นกิน45

26 กย.- 30 กย.45

นางเจียมใจ เครือสุวรรณ

ศึกษางานวิจัยเรื่องการแปรผันสภาพอากาศในเขตร้อนอื่น ๆ/สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี/แผ่นดิน45

23 กย.-27 กย.45

นายสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

เจราจาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ Ion Bioengineering ร่วมกับ Prof.Zengliang Yu/สาธารณรัฐประชาชนจีน/สกว.