บุคคลแห่งปี

   


เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี 2545

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัยและสร้างระบบการวิจัย เพื่อเสนอแนวทางเลือกให้สังคมด้วยการวิจัย เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายการยกระดับความรู้ของสังคม และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนทุนวิจัยด้านต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานและนักวิชาการ นักวิจัยทุกสาขา
ในส่วนของทุนวิจัยเชิงวิชาการ มีลักษณะเป็นทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเพื่อสร้างทีมวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประกาศรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ประจำปี โดยมี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดังกล่าว รวม 2 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ตันฆศิริ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส สาขาฟิสิกส์"
2. ศาสตราจารย์ อำนวย ขนันไทย สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์"
 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544
ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้พิจารณาคัดเลือกและยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยประยุกต์ดีเด่น ประจำปี 2545
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานวิจัยประยุกต์ดีเด่น ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสิทธิบัตรตัวใหม่ ในฐานะผู้ร่วมวิจัย ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ด้วง พุธศุกร์ สังกัดภาควิชาเคมี ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545