ภาคผนวกที่ 15

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับในปีการศึกษา 2545


ชื่อทุน

จำนวนเงิน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1. ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการนศ.

1.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณแผ่นดิน)

5,000

40

200,000

1.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

20,000

1

20,000

1.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

10,000

1

10,000

1.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

8,000

1

8,000

1.4 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

7,000

9

63,000

1.5 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

6,000

7

42,000

1.6 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

5,000

8

40,000

1.7 ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

3,000

10

30,000

1.8 ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนดี

10,000

9

90,000

1.9 ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

25,000

2

50,000

1.10 ทุนการศึกษาบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

10,000

2

20,000

1.11 ทุนการศึกษากองทุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

20,000

2

40,000

1.12 ทุนการศึกษากีฏวิทยา

12,000

1

12,000

1.13 ทุนการศึกษากองทุนดรุณี โตสมภาค

10,000

1

10,000

1.14 ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

10,000

2

20,000

1.15 ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

8,000

1

8,000

1.16 ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

7,000

7

49,000

1.17 ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

4,000

1

4,000

1.18 ทุนมาโนช - ดวงจันทร์ คานีเยาว์

3,000

3

9,000

1.19 ทุนการศึกษาจากกองทุนศิษย์เก่ารหัส 38

3,000

1

3,000

1.20 ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล

3,000

1

3,000

1.21 ทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ

6,000

138

828,000

รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ.

248

1,559,000

2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทย์ได้รับ

2.1 ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

20,000

1

20,000

2.2 ทุนการศึกษา JCC 21st

30,000

3

90,000

2.3 ทุนการศึกษา The Sumitomo Bank Global Foundation

32,284

2

64,568

2.4 ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโคบิ ประเทศญี่ปุ่น

25,000

3

75,000

2.5 ทุนการศึกษาหอการค้าไทย-อเมริกัน

25,000

1

25,000

2.6 ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

15,000

3

45,000

2.7 ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(ต่อเนื่อง)

8,000

4

32,000

2.8 ทุนการศึกษาเชลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8,000

1

8,000

2.9 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

6,000

3

18,000

2.10 ทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ

5,000

4

20,000

2.11 ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง

4,000

1

4,000

2.12 ทุนการศึกษาบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

10,000

2

20,000

2.13 ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช

7,500

4

30,000

2.14 ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี

10,000

1

10,000

2.15 ทุนการศึกษามูลนิธิคาโออินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด

8,000

1

8,000

2.16 ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(เฉพาะปี)

8,000

2

16,000

2.17 ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

7,500

1

7,500

2.18 ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน

7,000

1

7,000

2.19 ทุนการศึกษากองทุนวัชระ ตันตรานนท์

6,000

1

6,000

2.20 ทุนการศึกษานายฮั่งเคี้ยว แซ่ปึง(พึ่งรัศมี)

6,000

1

6,000

2.21 ทุนการศึกษา "ทวีรัก นิยม"

6,000

1

6,000

2.22 ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน

6,000

7

42,000

2.23 ทุนการศึกษากองทุนเลิศศักดิ์ นพบุรานันท์

6,000

1

6,000

2.24 ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น

5,000

1

5,000

2.25 ทุนการศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

4,500

1

4,500

2.26 ทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ จำกัด

4,000

2

8,000

รวมทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

53

583,568

3. ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

ภาควิชาธรณีวิทยา

3.1 ทุนการศึกษาทวีโชค เจตนเสน

10,000

1

10,000

3.2 ทุนการศึกษาปริญญา นุตาลัย

10,000

3

30,000

3.3 ทุนการศึกษาวิชา ศุจิกา เศรษฐบุตร

5,000

2

10,000

ภาควิชาเคมี

3.4 ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

4,000

1

4,000

3.5 ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์

5,000

1

5,000

3.6 ทุนกองทุนร้อยเอกพรสวัสดิ์ วงศ์วิชิต

3,000

3

9,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.7 ทุนการศึกษา "กลุ่มบริษัทฮานา"

100,000

2

200,000

รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

13

268,000

รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

314

2,410,568

4. เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับทุนของนักศึกษา

4.1 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

9,000

1

9,000

4.2 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

5,000

2

10,000

4.3 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

3,000

2

6,000

4.4 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

2,500

1

2,500

4.5 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

2,000

6

12,000

4.6 เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

1,000

3

3,000

รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด

15

42,500

รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด

329

2,453,068