ทุนการศึกษา

 


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีี มีนักศึกษา ได้รับทุนรวม 314 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,410,568 บาท และเงินช่วยเหลือพิเศษสมทบเงินทุนการศึกษา จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 42,500 บาท
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนจำนวน 6 ราย รวมเป็นเงิน 95,000 บาท และนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนจำนวน 12 ราย จากบริษัทและมูลนิธิต่าง ๆรวมเป็นเงิน 208,380 บาท