ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย
ที่ขอรับการจดทะเบียน ประจำปี 2545

   

 

ห้องปฏิบัติการวิจัย
ภาคเคมี
ผู้ประสานงาน
พอลิเมอร์
เคมีนิวเคลียร์-เรดิโอเคมีและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คิโร
การปรับสภาพพื้นผิวและคอลลอยด์ ผศ. ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์
เคมีของข้าว ผศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้การไหล รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์
วัสดุต้านการสึกหรอ
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ประสานงาน

อณูชีววิทยา

รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
ปรสิตวิทยา ผศ. ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า Dr. Stephen Elliott
หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ รศ. ดร. วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
ต่อมไร้ท่อวิทยา ผศ.ดร. ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพรรณพฤกษชาติในภาคเหนือ อ. ชูศรี ไตรสนธิ
สาหร่ายประยุกต์ ผศ. ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล
พันธุศาสตร์ รศ. ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผศ. ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร
น้ำด้านชีวภาพ อ. ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ รศ. ดร. สายสมร ลำยอง
ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ประสานงาน

การพัฒนาเครื่อง X-Ray เพื่อใช้ในการตรวจสอบวัสดุ

ศ. ดร.ทวี ตันฆศิริ
อิเล็กโทร-เซรามิก รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
วัสดุศาสตร์ รศ. ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล
อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ศ. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
ฟิสิกส์ประยุกต์ รศ. ดร. นิกร มังกรทอง
เซรามิกชั้นสูง อ. สุภาพ ชูพันธ์
ภาควิชาสถิติ ผู้ประสานงาน
ประชากรสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน อ. ดร. ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน

สารสนเทศและการประมวลผล

อ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
สำนักงานเลขานุการคณะฯ ผู้ประสานงาน

วิจัยสถาบัน

นางรสลิน วงค์ไชย
หน่วยวิจัย
ภาคคณิตศาสตร์ ผู้ประสานงาน

พีชคณิตสากลและพีชคณิตคอมบินาทอริคส์

อ. ดร. ศรีจันทร์ อาวรณ์
ภาคเคมี ผู้ประสานงาน

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการเกษตร

ผ.ศ. ดร. นวลศรี รักอริยะธรรม
กระดาษสา อ.ดร.วิมล ไสยสมบัติ
ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์ อ.ดร. จรูญ จักร์มุณี
สารกลิ่นหอมระเหย รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
การแปรรูปน้ำตาล
อ. วีระศักดิ์ สหชัยเสรี
เอนไซม์เทคโนโลยี
รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล
วัสดุอนินทรีย์ อ. อภินภัส รุจิวัตร์
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ประสานงาน

การต่อโลหะ-เซรามิกส์

อ. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
พลังงานเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี อ. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ประสานงาน

แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ

ผศ. ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
อาร์โทปอดบนบก
รศ. เสาวภา สนธิไชย
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ อ. กนกพร กวีวัฒน์
ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ อ. ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์
ตรวจสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รศ.สาลิกา อริธชาติ
แลคติคแอสิดแบคทีเรีย อ. ดร. นฤมล ทองไว
แมลงเศรษฐกิจ รศ. ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์
เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
นิเวศวิทยาแมลงในแหล่งน้ำไหล อ. ดร.ชิตชล ผลารักษ์
ภาควิชาธรณีวิทยา ผู้ประสานงาน

หินอัคนีและแหล่งแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รศ. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ประสานงาน

ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม
ก๊าซเรดอนกับสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของประเทศไทย
ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ฟิสิกส์บรรยากาศ
รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ
นาโนวัสดุ
อ. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
การออกซิเดชันและการกัดกร่อน รศ. สมชาย ทองเต็ม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน
การประมวลผลภาพ อ. ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ภาควิชาสถิติ ผู้ประสานงาน

สถิติสำหรับการตัดสินใจ

รศ. วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์
สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รศ. วิยะดา ตันวัฒนากูล
สถิติกับการสำรวจด้วยตัวอย่าง รศ. ปรีชา ล่ามช้าง