1. ชื่อหน่วยวิจัย : การกัดกร่อนและการออกซิเดชัน
Corrosion and Oxidation
ภาควิชา ฟิสิกส์

2. สมาชิก : ประกอบด้วย

(1) นายสมชาย ทองเต็ม (Mr. Somchai Thongtem)
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 943377, 943420 ต่อ 2128, โทรสาร.(053)892271

ผู้ประสานงาน
(2) นางธิติพันธุ์ ทองเต็ม (Mrs. Titipun Thongtem)
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทร. (053)943341-45 ต่อ 229, โทรสาร.(053)892277
สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล
ในอนาคต Ti-based alloys เป็นโลหะผสมที่สามารถจะนำมาทดแทน Fe-based, Ni-based และ Co-based alloys ได้ดี ทั้งนี้เพราะการมีน้ำหนักเบาและการมี strength ที่ดีมาก ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ oxidation ของ Ti-based alloys เพื่อหาทางปรับปรุงสมบัติของ alloys ดังกล่าวนี้ให้ดีขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอของ Ti-based alloys โดยการ carburization และ nitridation ให้เพิ่มมากขึ้น

5. งานวิจัยหลักที่ดำเนินการอยู่
ทำการ carburization และ nitridation ของ Ti-Al alloys ณ ที่อุณหภูมิ 1000-1300 K

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว
high temperature furnace, venturi meters, regulator, ceramic tube, diamond saw, polishing machine, oven, gas cylinder, multi-meter, inverted optical microscope, image analyser และ PC computer set

7.. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน
ได้ทำการ nitridation โลหะผสมของ titanium -Aluminium ที่อุณหภูมิสูงและสามารถปรับปรุงความแข็งได้เป็นผลสำเร็จ

8. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
8.1 S. Thongtem, T. Thongtem and M. McNallan : Surface modification of the Ti-Al alloys at 1000-1200 K, Surface and Interface Analysis, vol.32, 2001, pp.214-217.
8.2 S. Thongtem, T. Thongtem and M. McNallan : High-temperature nitridation and oxidation of Ti-based alloys, Surface and Interface Analysis, vol.32, 2001, pp.306-309.