1. ชื่อหน่วยวิจัย การประมวลผลภาพ
Image Processing
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. สมาชิก

1. อาจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (ผู้ประสานงาน)
2. อาจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม (สมาชิก)
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ (สมาชิก)
4. อาจารย์ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (สมาชิก)

3. หลักการและเหตุผลของการจัดตั้ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีราคาถูกลง ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้ดี เช่น การแพทย์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ ภาพต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคเช่น Ultrasound, CT-Scan, X-ray ฯลฯ ในทางปฏิบัติ ภาพเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในรูปม้วนอัดวิดีทัศน์ หรือแผ่นฟิล์ม ซึ่งจะเสื่อมไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพ จัดตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนภาพให้อยู่ในรูปดิจิตอล และวิเคราะห์ภาพที่ได้โดยคอมพิวเตอร์ ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเช่นการวินิจฉัยโรค ฯลฯ

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อค้นคว้า และพัฒนาโดยใช้เทคนิคทาง Computer Graphic และ Image Processing ให้ได้ระบบที่สามารถวิเคราะห์ภาพได้ เช่น วิเคราะห์ภาพที่ได้จากทางการแพทย์ (Medical Imaging) ฯลฯ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้าน Computer Graphic และ Image Processing
3. เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่สนใจทางด้าน Computer Graphic และ Image Processing
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ในระดับที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสร้างงานวิจัยในรูปแบบ Multi-disciplinary ระหว่าง Computer Science และ Medical Science

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
1. Stereotactic System Made in Thailand
2. Echocardiography Data and Image Management System
3. Three-dimensional Trajectory System for CT-directed Neurosurgical Localization

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว
- ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ Pentium 200 หน่วยความจำ 64 MB RAM
- ฮาร์ดดิสก์ 2.5 GB
- เครื่อง Echocardiography HP SONOS 5500 (ประจำที่ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
- เครื่อง CT-Scan (ประจำที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาท)