1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย เคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี
Nuclear and Radiochemistry Research Laboratory
ภาควิชา เคมี

2. สมาชิก

1. ผศ. ดร. อรอนงค์ อาร์คิโร ผู้ประสานงาน
2. รศ. ดร. อุดม ศรีโยธา ที่ปรึกษา
3. รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ที่ปรึกษา
3. ผศ. ดร. อนันต์เสวก เหว่ซึ่งเจริญ
4. รศ. ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์
5. อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี

3. หลักการและเหตุผล
ได้มีการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีโครงการเกี่ยวกับการเตรียมการในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้นอกจากมีการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในการพลังงานแล้ว ยังมีการประยุกต์ใช้รังสีต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการศึกษาสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและการนำเทคนิคทางเคมีนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี ในการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมด้วย การดำเนินการในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ที่ภาควิชาเคมี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประยุกต์เทคนิคทางนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอจัดตั้งหน่วยวิจัยขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  1. เพื่อวิจัยพัฒนาเทคนิคทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อวิจัยในการปรับปรุงพัฒนา และประยุกต์เทคนิคทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ การศึกษาสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาโลหะหนักที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร การศึกษาคุณภาพของน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
  3. เพื่อวิจัยในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และเรดิโอเคมีและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วัสดุ และอุปกรณ์ราคาถูกเหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย
  4. เพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และเรดิโอเคมี รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดการฝึกอบรม

5. งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่

  1. การศึกษาทาง Tracer Technique เช่นการประยุกต์ Tracer Technique กับ Flow Injection Analysis
  2. การศึกษา Extractive Liquid Scintillation Counting
  3. การวิเคราะห์ Neutron Activation Analysis
  4. การวิเคราะห์ X-ray Fluorescence Techniques
  5. Low Cost Instrumentation
  6. การศึกษาวิจัยเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น flow injection analysis (FIA) เพื่อประยุกต์ในการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยในปีที่ผ่านมา

8. ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ที่จะขอต่อหรือจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัยในปีนี้ ให้ใช้เกณฑ์ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วพร้อมแนบเอกสารมาด้วยเช่น reprint บทคัดย่อ เป็นต้น

9. มีผลงานตีพิมพ์ใน international journals ดังนี้
                 (1) Nacapricha D, Maungkaew S, Ratanawimarnwong N, Shiowatana J and Grudpan K (2001) Continuous and Stopped Flow Injection for Catalytic Determination of Total Iodine in Urine. Analyst 126, 121-6.
                 (2) Tipparat P, Lapanantnoppakhun S, Jakmunee J and Grudpan K (2001) Determination of Ethanol in Liquor by Near Infrared Spectrophotometry with Flow Injection. Talanta 53, 1199-204.
                 (3) Jakmunee J and Grudpan K (2001) Flow Injection Amperometry for the Determination of Iodate in Iodized Table Salt. Anal. Chim. Acta 438, 299-304.
                 (4) Quigley WWC, Nabi A, Prazen BJ, Lenghor N, Grudpan K and Synovec RE (2001) Dynamic Surface Tension Analysis of Dodecyl Sulfate Association Complexes. Talanta 55, 551-560.
                 (5) Jakmunee J, Suteerapataranon S, Vaneesorn Y and Grudpan K (2001) Determination of Cadmium, Copper, Lead and Zinc by Flow Voltammetric Analysis. Analytical Science 17, i399-i401.
                 (6) Chantiwas R, Jakmunee J, Beckett R and Grudpan K (2001) A Cost-Effective Gravitational Field-Flow Fractionation System. Analytical Science 17, i1419-21.
                 (7) Chantiwas R, Jakmunee J, Beckett R, McKelvie I and Grudpan K (2001)Combination of Field-Flow Fractionation and Flow Injection Analysis. Analytical Science 17, i423-4.
                 (8) Jakmunee J, Sooksamiti P, Geckies H and Grudpan K (2001) Flow Injection Sample Pretreatment for Determination of Lead by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. Analytical Science 17, i1415-18.
                 (9) Nacapricha D, Ratanawimarnwong N, Suwannachoat S, Wilairat P, Shiowatana J and Grudpan K (2001) Kinetic Determination of Iodine in Urine Using Stopped-Flow Injection. Analytical Science 17, i33-6.