1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย สารสนเทศและการประมวลผล
Information and Computation

2. สมาชิก

1. อ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
2. อ.ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
3. อ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร
4. อ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง
5. อ.ดร. เสมอแข สมหอม
6. อ.ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
7. อ. วาสนา นัยโพธ
8. ผศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

( ผู้ประสานงาน )
( สมาชิก )
( สมาชิก )
( สมาชิก )
( สมาชิก )

( สมาชิก )
( สมาชิก )
( สมาชิก )

3. หลักการและเหตุผล
ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน เราสามารถรวบรวม จัดเก็บ สืบค้น แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้อยู่อีกมาก ก่อให้เกิดคำถามวิจัยเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการและประมวลผลข้อมูล
เพื่อให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องวิจัย "สารสนเทศและการประมวลผล " มุ่งเน้นที่ปัญหาวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการและประมวลผลดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อวิจัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการและการประมวลผลข้อมูล
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจริญก้าวหน้า

5 งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
1. Data Mining
- An Efficient Data Set Recordering for Apriori Algorithm
- Micro Array Data Clustering
- Multi-Level K-Means Clustering
2. Data Retrieval
- Image Retrieval
- VDO Retrieval

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครื่องพิมพ์
3. อุปกรณ์เครื่องต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
                          -

8. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
             -