1. ชื่อหน่วยวิจัย : เอนไซม์เทคโนโลยี
Enzyme Technology
ภาควิชา : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. สมาชิก :

(1) รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย
(2) นายไพฑูรย์ อบเชย
(3) นางสาวสุภาวดี ศรีแย้ม
(4) นางสาวจิราพร นาวารักษ์
(5) นายพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
(6) นางสาวพัชณี แสงทอง
(7) นายสมชัย อวเกียรติ
(8) นางสาวนิตยา ชะนะญาติ
(9) นางสาวฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
(10) นางสาวปิโยรส หงษาชาติ
(11) นายศุภชัย โตภานุรักษ์

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พยายามพัฒนาการประยุกต์ใช้เอนไซม์เป็นตัวคะตะลิสต์ของปฏิกิริยาเคมีเพื่อทดแทนคะตะลิสต์เคมีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์เป็นคะตะลิสต์เกิดขึ้นได้เร็วและในสภาวะที่ไม่รุนแรงดังเช่นปฏิกิริยาที่มีคะตะลิสต์เป็นสารเคมีอื่นๆ การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เอนไซม์นี้ จะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการใช้ผลิตผลของการเกษตรในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้งานวิจัยด้านเอนไซม์เทคโนโลยี จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทย เนื่องด้วยความเจริญรุดหน้าของวิทยาการแขนงนี้ในต่างประเทศได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้นักวิจัยมีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศที่มีความรุดหน้าทางวิชาการนี้อาทิเช่น ภาควิชาเทคโลยีชีวภาพ Lund University ประเทศ สวีเดน ภาควิชา Biological Chemistry ประเทศไต้หวันและชีวเคมี มหาวิทยาลัย Edinbourgh สหราช-อาณาจักร ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนบางส่วนของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาเอกกับสมาชิกของหน่วยวิจัย และได้ให้ทุนสนับสนุนในการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและส่วนน้อยสำหรับค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานวิจัย ทำให้หน่วยวิจัยยังไม่มีความคล่องตัวในการทำงานเท่าที่ควร นอกจากนี้ในด้านการผลิตนักศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยวิจัยนี้ยังมีการร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในแง่การร่วมโครงการวิจัยและร่วมเป็นที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพของนักศึกษาซึ่งทำงานในหน่วยวิจัยนี้ และยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในขณะที่ไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการในใต้หวันอีกด้วย

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัยในด้านเอนไซม์เทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการเรียน การสอน และการวิจัย ทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาเคมี
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

5. งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่
ในปัจจุบันได้ศึกษาเน้นหนักถึงเอนไซม์จากจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานเอนไซม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการตรึงเอนไซม์และเซลล์ และการใช้เอนไซม์ในสารละลายที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเอนไซม์จากจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคมีแนวโน้มที่น่าในใจสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผงซักฟอก อุตสาหกรรมน้ำมัน-ไขมัน-น้ำนม-เนย อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมยา เป็นต้น แหล่งของจุลินทรีย์เทอร์โมฟิลิคได้แก่ บ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60ฐซ ซึ่งจะพบได้หลายแห่งในบริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ นั่นคือการวิจัยครั้งนี้ได้นำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เอนไซม์ที่ได้ทำการศึกษาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคือ โปรติเอส (protease) และไลเปส (lipase) โดยเน้นหนักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำเอนไซม์โปรติเอสไปใช้ในการย่อย casein ซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนมเพื่อนำไปใช้ความสะอาดในระบบ ultrafiltration ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และเพื่อนำเอนไซม์ไลเปสไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน
และในปัจจุบันมีผลการทดลองจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ในการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในตัวทำละลายอินทรีย์ในทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทั่วไปเอนไซม์จะถูกใช้เพื่อเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย แต่ด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้เกิดการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในตัวทำละลายอินทรีย์แทนน้ำ โดยเหตุผลที่สำคัญได้แก่ การช่วยเพิ่มการละลายของสับสเตรทหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ละลายน้ำ ช่วยเปลี่ยนสมดุลของปฏิกิริยาที่มีน้ำเป็นสารผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง ช่วยลดการยับยั้งของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกัน
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ทำให้แยกสารผลิตภัณฑ์และตัวเร่งชีวภาพได้ง่ายขึ้น ทำให้มีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์น้อยลง และทำให้ตัวเร่งชีวภาพมีความเสถียรดีขึ้น จากการทดลองอย่างเป็นระบบในห้องปฏิบัติการประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการสังเคราะห์สารด้วยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ในตัวทำละลายอินทรีย์ ประกอบการใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์จะทำให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง สารเคมี ยารักษาโรคและทางด้านการแพทย์ ดังนั้นงานวิจัยของหน่วยวิจัยนี้จึงได้ขยายงานวิจัยทางด้านการใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในตัวทำละลายอินทรีย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทางด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษาและการวิจัยต่างๆ จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านนี้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ในการนี้หน่วยวิจัยเอนไซม์ในนามของภาควิชาเคมีร่วมกับ Department of Biotecnology, Lund University ประเทศสวีเดน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านนี้ โดยมีสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-12 มีนาคม 2536 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และการจัดประชุมเยี่ยงนี้ในปี พ.ศ. 2538เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2538 เรื่อง "แนวทางใหม่ของการผลิตเอนไซม์" ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับความสำเร็จดีเยี่ยม
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้นำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้พยายามให้มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว
1.Incubator (room temperature-70 oC)
2. Shaker incubator (room temperature -70 oC)
3. Shaker bath
4. UV monitor พร้อม recorder
5. Fraction collector
6. Microbiological safety cabinet
7. Autoclave
8. Refrigerate centrifuge
9. Fermentor
10. Micro-centrifuge
11. Circulation bath
12. Balance
13. Rocking table
14. Peristaltic pump
15. Electrophoresis set พร้อม Power supply
16. Gas Chromatography
17. UV/VIS Spectrophotometer
18. Deep freez (-80 oC)
19. pH meter
20. Spectronic 20
21. Rotary evaporator
22. Vortex mixer
23. Thermocoustanter
24. Coulometer with Oven
25. High pressure liquid chromatography

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน :
7.1 มีโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยของ Dr.Linda Gilmore ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยEdinbough สหราชอาณาจักร และมีการเซนต์สัญญาความร่วมมือทางการวิจัยกับ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2540-2545 และมีนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษกร่วม 1 คน คือนายศุภโชค สินไชยกุล ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544
7.2 มีการร่วมวิจัยของ Professor Shui-Tein Chen ภาควิชา Biological Chemistry มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, ใต้หวัน ภายใต้โครงการนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวบุญรัศมิ์ สุขเขียว ได้รับทุนให้ทำวิจัยเพื่อปริญญาเอกเรื่อง "วิศวกรรม โปรตีนของไลโซไซม์และการศึกษาโปรติเอสทนความร้อนจากจุลินทรีย์แยกได้จากท้องถิ่นเพื่อใช้เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์เปปไทด์" โดยเดินทางไปใช้เครื่องมือที่ Institute of Biological chemistry Academia Sinica, Teipe, Taiwan และสำเร็จปริญญาเอกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 และในปีการศึกษา 2541 นี้มีนักศึกษาชาวใต้หวัน Mrs. Hui-Ming Yu เข้ามาเรียนปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ทั้งสองฝ่ายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนสำหรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 4 ทุน ครั้งที่ 4-5 และครั้งที่ 5 จะเริ่มในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2545 นี้
7.3 ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ปี 1997-2001)
7.3.1 Sookkheo, B., Phutrakul, S., Chem, S.T. and Wang, K.T. (1997) Kinetic Constants of Aspartat Aminotransferase from Twelve Keto-acid Substrates, 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October Chiang Mai, Thailand, pp 272-273.
7.3.2 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1997) Properties of Extracellular Lipases from the Cloned PUC-TP404 and PUC-TP811, 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October, Chiang Mai, Thailand, pp 272-273.
7.3.3 Wongtein, N. and Phutrakul, S. (1997) Extraction and Chemical Composition
of Yellow Pigments from Curcuma, Jack Fruit Wood and Marigold, 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October, Chiang Mai, Thailand, pp 272-273.
7.3.4 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1997) Effect of Calcium Ion and Thiol-reactive Reagents on Thermostability of Protease Secreted from a Thermophilic Bacterium Strain TLS33, 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October, Chiang Mai, Thailand, pp 272-273.
7.3.5 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1998) Partial Purification and Charac- terization of Extracellular Protease Produced by Thermophilic Bacterium Strain TLS 33 24th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21 October, Bangkok, Thailand.
7.3.6 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1998) Effect of Some Metal lons, Inhibitors and Surfactants on Activity of Extracellular Lipases from Five Thermophile Isolates, 24th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21, October, Bangkok, Thailand.
7.3.7 Wichai, S., Lumyong, S. and Phutrakul S. (1999) , Screening of Pigment Microonganisms for the Natural Sources of Colour, 25th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21 October, 1999, Pisanulok, Thailand.
7.3.8 Wichai, S. and Phutrakul, S. (2000) Extraction and Chemical Analysis of Prodigiosin from Serratia for Using as Natural Dyes, The 2nd Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, 21-25 November, Yamaguchi University, Japan.
7.3.9 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Phutrakul, S., Pan, F-M and Chen, S-T (2000) Cloning, Expression, Purification and Structural Modeling of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, International Conference on Biocatalysis-2000:Fundamentals of Applications, June 10-15, Moscow, Russia.
7.3.10 Sookkheo, B. Sinchaikul, S., Phutrakul, S. and Chen, S-T. (2000) Purification and Characterization of Highly Thermostable Proteases from Bacillus stearothermophilus TLS33, International Conference on Biocatalysis-2000:Fundamentals of Applications, June 10-15, Moscow, Russia.
7.3.11 Sookkheo, B. Sinchaikul, S., Phutrakul, S. and Chen, S-T. (2001) Proteomic Analysis of a Thermostable Superoxide Dismutase from Bacillus stearothermophilus TLS33, International Proteomics Conference(IPC 2001), 30th September- 4th October, Canberra, ACT., Australia
7.3.12 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Phutrakul, S. and Chen, S-T. (2001) Proteomic Analysis of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, International Proteomics Conference(IPC 2001), 30th September- 4th October, Canberra, ACT., Australia
7.3.13 Pan, F.M., Sinchaikul, S., Topanurak, S., Phutrakul, S., Wu, C.Y. and Chen, S-T. (2001) Proteomic Study of Cold Shock Proteins in Bacillus stearothermophilus P1, International Proteomics Conference(IPC 2001), 30th September- 4th October, Canberra, ACT., Australia
7.4 ผลงานที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ปี 1997-2001)
7.4.1 Sookkheo, B., Phutrakul, S., Chen, S.T. and Wang, K.T. (1997) Enzymatic Synthesis of N15-Labelled amino acids and its Derivatives, Internation Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and Utilization (IUPAC conference) 23-27 November 1997, Phuket, Thailand, p 168.
7.4.2 Sinchaikul, S., Sritanaudomchai, H. and Phutrakul, S. (1997) Production and Characterization of Extracellular Protease Produced by a Thermophilic Bacterium Strain TLS33, International Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and Utilization (IUPAC conference) 23-27 November 1997, Phuket, Thailand, p 106.
7.4.3 Boonsinthai, B., Preechanukul, N. and Phutrakul, S. (1997) Production and Properties of Lipases from Five Isolates of Thermophilic Bacteria, International Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and Utilization (IUPAC conference) 23-27 November 1997, Phuket, Thailand, p 107.
7.4.4 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1997) A Comparative Extracellular Lipases Activity of Thermophile Isolates P1, TP-404 and TP-811 to Their Clones, JSPS-NRCT-DOST-LIPI-VCC 2nd Seminar on The Large Scale Cooperative Research Progeam in the Field of Biotechnology, 19-21 November, Suranaree University of Technology, Nakornratchasima, Thailand.
7.4.5 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1998) "Effect of Metal Ions, Inhibitors and Surfactants on Extracellular Lipases from Three Thermophile Isolates and Their Clones" Annual Meeting of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology on Biotechnilogy for a Self-Sufficient Economy, 25-27 November, Bangkok, Thailand.
7.4.6 Sookkheo, B., Phutrakul, S., Chen S-T and Wang (KT) (1999) Minimization of Propeptide of Subtilisin Protease, 16th American Peptide Symposium : Peptioles for the New Millennium, June 26 July 1, 1999 Mineapolis, Minnesota, U.S.A., p 302.
7.4.7 Sookkheo, B., Phutrakul, S., Chen S-T and Wang (KT) (1999) Minimization of Propeptide of Subtilisin, 14th Joint Annual Conference of Biomedical Science, April 10-11, 1999 Yang Ming University, Taipei, Taiwan.
7.4.8 Wichai, S., Lumyong, S. and Phutrakul, S. (1999) Isolation and Identification of Pigment Yeasts from Natural Sources Proceeding on the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference "New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology" November 15-18, 1999, Phuhet, Thailand.
7.4.9 Lhieochaiphant, S., Seangsai, S., Jirasothikul, A. and Phutrakul, S. (1999) Extraction and Chemical Analysis of Anthraquinone Dye from Morinda angustifolia Roxb. var. scabridula Craib Root, Proceeding on the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference, November 15-18, 1999 Phuket, Thailand.
7.4.10 Thonabut, W., Boonsinthai B., Nawarak, J. and Phutrakul, S. (1999) Modification of Culture Medium to Increase Pruduction of Lipases from Bacillus stearothermophilus P1 proceeding of the 5th Asia-Pacefic Biochemical Engineering Conference, November 15-18 1999, Phuket, Thailand.
7.4.11 Sookkheo, B., Sinchaikul S., Phutrakul, S. and Chen S-T. (1999) Purification and Characterization of a Thermostable Protease for Bioorganic Synthesis, Federation of Asian Chemical Societies (FACS) : Eight Asian Chemical Congress (8ACC), 21-24 November, 1999, Taipei, Taiwan.
7.4.12 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Phutrakul, S. Pan, F-M and Chen S-T Cloning Expression and Purification of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, Federation of Asian Chemical Society (FACS) : Eight Asian Chemical Congress (8ACC), 21-24 November, 1999, Taipei, Taiwan.
7.4.13 Praharnripoorab, W., Obchey, P., Lieochaiphant, S.and Phutrakul, S. (2000) Anthraquinone Production in Morinda angustifolia Roxb.var. scrabidula Craib. Root Cell Culture, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.14 Sookkheo, B., Chen, S-T. and Phutrakul, S. (2000) Extracellular Superoxide Dismutase from Bacillus stearothermophilus TLS33, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.15 Sangthong, P. Neamsab, H. and Phutrakul, S. (2000) Cloning, Expression and Partial Characterization of Extracellular Lipase from Thermophilic Bacterium Bacillus stearothermophilus TP811, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.16 Kaosombat, T., Neamsab, H.and Phutrakul, S. (2000) Some Characteristics of Extracellular Protease from Thermophilic Bacterium in Escherichia coli DH5a, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.17 Wichai, S. and Phutrakul, S. (2000) Prodigiosin Production from Serratia in Modified-Medium Broth, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.18 Jirasothikul, A., Saengsai, S. and Phutrakul, S (2000) Effective Premordanting on Dyeing of Cotton Fibre with Natural Dyes, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.19 Tungpradit, R., Lhieochaiphant, S. and Phutrakul, S. (2000) Analysis of Major Constituents in Water Extract of Mesona chinenis Benth for Development of Instant Product, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.20 Chanayath, N., Lhieochaiphant, S., Saengsai, S. and Phutrakul, S. (2000) Extraction and Characterization of Two Major Pigmejnts in Water Extract from Indigofera tictoria and Baphicacanthus cusia, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.21 Sriyam, S., Wichai, S. and Phutrakul, S. (2000) Effect of Glucose Concentration on Growth and Carotenoid Production by Rhodotorula glutinis Mutant, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.22 Chanayath, N., Saengsai, S., Jirasothikul, A. and Phutrakul, S (2000) Development of Ready Use Indigo As Natural Dye from Indigofera tictoria and Baphicacanthus cusia, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.23 Boonsinthai, B. Leksakorn, A., Nawarak, J. and Phutrakul, S. (2000) Fractionation of Erucic Acid from Mustard Oil Using Immobilized Thermostable Lipases, The 12th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Kanchanaburi, Thailand.
7.4.24 Chanayath, N.and Phutrakul, S. (2000), Development of Indigo Extraction from Baphicacanthus cusia, 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2000, Bangkok, Thailand.
7.4.25 Wichai, S., Sriyam, S. and Phutrakul, S. (2000), Prodigiosin Production from Serratia sp. in Various Media, 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2000, Bangkok, Thailand.
7.4.26 Sangthong, P., Neamsab, H. and Phutrakul, S. (2000) Gene Cloning of Extracellular Lipase from a Thermophilic Bacterium Bacillus stearothermophilus TP811, 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2000, Bangkok, Thailand.
7.4.27 Kaosombat, T., Neamsab, H. and Phutrakul, S. (2000) Cloning of Extracellular Protease Gene from Thermophilic Bacterium Bacillus stearothermophilus TLS33, 26th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2000, Bangkok, Thailand.
7.4.28 Sangthong, P and Phutrakul, S. (2001) Effect of Different Detergent and Carbon Sources on Extracellular Lipase Production by Cloned Bacillus stearothermophilus TP811 in E. coli m15 [pREP4], The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "BioThailand 2001: From Research to Market", 7-10 November 2001, Bangkok, Thailand.
7.4.29 Chanayath, N., Lhieochaiphant, S. and Phutrakul, S. (2001) Optimum Condition for Extraction Indigo from Indigofera tinctoria and Baphicacanthus cusia and Preparation of Ready Use Natural Indigo for Natural Dyeing, The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "BioThailand 2001: From Research to Market", 7-10 November 2001, Bangkok, Thailand.
7.4.30 Sriyam, S. and Phutrakul, S. (2001) Carotenoids Production by Mutant Strain of Rhodotorula glutinis Cultured in Various Concentrations of Ingredients in Medium, The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "BioThailand 2001: From Research to Market", 7-10 November 2001, Bangkok, Thailand.
7.4.31 Tungpradit, R., Lhieochaiphant, S., Saiang, P.and Phutrakul, S. (2001) Volatile Compounds of Mesona chinensis Benth, The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "BioThailand 2001: From Research to Market", 7-10 November 2001, Bangkok, Thailand.
7.4.32 Awakairt, S., Supasiri, T., Chandrkrachange, S., Thammapalerd, N., Phutrakul, S. and Tongkao, D. (2001) Isolation Phycobiliproteins Pigment from Cyanobacteria (blue-green algae) in Shrimp Culture Pond, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.4.33 Hongsachart, P. and Phutrakul, S. (2001) Determination of Eicosapentaenoic Acid (EPA) and Docosahexaenoic Acid (DHA) in Extracted Oil from Various Kinds of Fish, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.4.34 Chanayath, N., Lhieochaiphant, S., Saengsai, S. and Phutrakul, S. (2001) Chemical Structure Investigation of Major Pigments from The Leaves of Indigofera tinctoria and Baphicacanthus cusia, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.4.35 Sangthong, P and Phutrakul, S. (2001) Increased Production of Extracellular Lipase from Cloned Bacillus stearothermophilus TP811 in E. coli m15 [pREP4] by the Addition of Tween 80 or Triton X-100 into Culture Medium, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.4.36 Sriyam, S. and Phutrakul, S. (2001) Production of Carotenoid by Rhodotorula glutinis Mutant (mB34) Cultured in Various Concentrations of Some Ingredients in Medium, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.4.37 Aobchey, P., Sriyam, S., Praharnripoorab, W., Lhieochaiphant, S. and Phutrakul, S. (2001) Production and Identification of Major Components in Red Pigments of Morinda angustifolia Roxb. var. scarbridula Craib. Root Cell Culture, 27th Congress on Science and Technology of Thailand, 16-18 October 2001, Songkla, Thailand.
7.5 การตีพิมพ์ผลงาน (1997-2002)
7.5.1 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1997) Proper Assay Condition for Thermophilic Bacterial Protease and Some Characteristics of the Enzyme, J. Sci, Fac. CMU, 24, 14-23.
7.5.2 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S.(1997) Productivity and Stability of Extracellular Proteases from Thermophilic Bacteria in Organic Solvent, J. Sci. CMU, 24, 24-31.
7.5.3 Sinchaikul, S. and Phutrakul, S. (1998) Ejffect of Calcium Ion and Thioreactive Reagents on Thermostability of Protease Secreted from a Thermophilic Bacterium Strain TLC 33, J. Fac. Sci. CMU, 25,45-56.
7.5.4 Sookkheo, B., Phutrakul, S. Chen S.T. and Wang, K.T. (1998) Preparative Scale Synthesis of 15N-Aspartic Acid Catalyzed by Aspartase, J. Chin. Chem. Soc., 45, 525-528.
7.5.5 Sinchaikul, S. Sritanaudomchai, H. and Phutrakul, s. (1998) Production and Characterization of Extracellular Protease Produced by a Thermophilic Bacterium Strain TLS33 J. Sci. Fac. CMU, 25(2), 100-109.
7.5.6 Lin, I.C., Sookkheo, B., Phutrakul, S., Chen, S.T., Tseng, M.J. and Wang, K.T.(1999) "Combinatorial Peptide Library for Probing the Selectivity of the S-1 Subsite of Protease", J. Chin Chem Soc., 64(2), 1-6.
7.5.7 Boonsinthai, B. and Phutrakul, S. (1999) Effect of Metal Ions, Inhibitors and Denaturants on Extracellular Lipases from Three Thermophile Isolatos and Their Clones, J. Sci. Fac. CMU, 26(1), 1-11.
7.5.8 Sookkheo, B., Sinchaikul, S., Phutrakul, S.and Chen, S-T (2000) Purification and Characterization of The Highly Thermostable Protease from Bacillus stearothermophilus TLS33, Protein Expression and Purification, 20, 142-151.
7.5.9 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Phutrakul, S., Pan, F.M. and Chen, S-T (2001) Optimiztion of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1 : Overexpression, Purification and Characterization, Protein Expression and Purification, 22(3), 388-398.
7.5.10 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Phutrakul, S., Wu, Y.T., Pan, F.M. and Chen, S-T (2001) Structural Modeling and Characterization of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, Biochem. Biophys. Res. Com. 283(4), 868-875.
7.5.11 Wichai, S., Sriyam, S. and Phutrakul, S. (2001) Isolation of Pigmented Microorganisms and Identification of Their Pigments, J. Sci. Fac. CMU, 28(1), 1-8.
7.5.12 Boonsinthai, B., Thonabut, W., Nawarak, J. and Phutrakul, S. (2001) Modification of Culture Medium to Increase Production of Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, J. Sci. Fac. CMU, 28(2), 87-90.
7.5.13 Sinchaikul, S., Tyndall, J.D.A., Fothergill-Gilmore, L.A., Phutrakul, S., Chen, S.T. and Walkinshaw, M.D. (2002) Expression Purification Crystallization and Preliminary Crystallographic Analysis of a Thermostable Lipase from Bacillus stearothermophilus P1, Acta Cryst. D58, 182-185.
7.5.14 Sinchaikul, S., Sookkheo, B., Topanuruk, S., Juan, H.F., Phutrakul, S. and Chen, S.T. (2002) The Bioinformatics Functional Genomics and Proteomics Study of Bacillus sp., J. Chromatogr. B, in press.
7.5.15 Sookkheo, B., Sinchaikul, S., Thannan, H., Thongprasong, O., Phutrakul, S. and Chen, S.T. (2002) Proteomic Analysis of a Thermostable Superoxide Dismutase from Bacillus stearothermophilus TLS33, Proteomics, accepted.
7.5.16 Sriyam, S. Wichai, S. and Phutrakul, S. (2002) Production of Carotenoids by Mutant Strain of Rhodotorula glutinis Cultured in Various Concentrations of Ingredients in Medium, J. Sci. Fac. CMU, accepted.