1. ชื่อหน่วยวิจัย อาร์โทรปอดบนบก
Terrestrial Arthropod
ภาควิชา ชีววิทยา

2. สมาชิก

1. รองศาสตราจารย์เสาวภา สนธิไชย (ผู้ประสานงาน)
2. นายภควิน ด่านกิตติภากูล ์ (สมาชิก)

3. หลักการและเหตุผลของการจัดตั้ง
ระบบนิเวศบนบกนับวันจะถูกทำลายมากขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นประชากรโลกสูงขึ้น และการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกดดันนี้ยังคงเกิดขึ้นทุกวันนี้ ผลลัพธ์คือความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มพื้นที่คุ้มครอง (Protected areas) แล้วก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์ยังคงได้รับผลประโยชน์แบบยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมีกลุ่มวิจัยทำการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอต่ออายุหน่วยวิจัยอาร์โทรปอดบนบก เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของอาร์โทรปอดในประเทศไทย
ในการวิจัยนี้ จะเน้นกลุ่มแมงมุมก่อน เพราะได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ BRT จึงขอความสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. ศึกษาชนิดและจำนวนอาร์โทรปอดบนบก
2. ดูการแพร่กระจายของอาร์โทรปอดบนบก
3. ศึกษานิเวศน์วิทยาบางประการของอาร์โทรปอดบางชนิด

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
1. ศึกษาแมงมุม Zodariidae ในภาคเหนือตอนบน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของมดกับพืช epiphyte ในป่า
3. ศึกษา ectoparasite ของ Opilones

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว
1. กล้องจุลทรรศน์สามมิติ
2. มีด/เลื่อยขุดดิน

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน
1. ศึกษาความสัมพันธ์ของมดกับ epiphytes ยังคงเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ศึกษาแมงมุม Zodariidae ในภาคเหนือตอนบน
3. เก็บรวบรวมตัวอย่างแมงมุมจากสถานที่ต่างๆ
4. ได้รับการติดต่อจาก ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ กรมป่าไม้ให้ช่วยวินิจฉัยแมงมุมในถ้ำ โดยจะส่งตัวอย่างแมงมุมมาให้ปลายปี 2545

8. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
1. Dankittipakul, P. and S. Sonthichai. Seasonal activity of spiders in northern Thailand. Journal of Tropical Ecology. (Submitted)
2. Dankittipakul, P. and S. Sonthichai. Distribution of spiders along an altitudinal gradient in northern Thailand. Journal of Tropical Ecology. (Submitted)

9. การประชุมวิชาการ
1. Dankittipakul P. and S. Sonthichai. 2001. Embryology of Crossopriza lyoni Backwall (Araneae: Pholcidae). Australian Arachnological Society Annual Conference 2001. February, Brisbane, Australia.
2. Dankittipakul P. and S. Sonthichai. 2001. Ground spider activity in Doi Inthanon National Park. Annual Meeting of the Mediterranean Science Society. September, Athens, Greece.
3. Pasityonsil, P. and S. Sonthichai. 2001. Ant Diversity in Doi Inthanon, Thailand. The 3rd International Workshop of ANeT. Institute of Ecology and Biological Resources, Hanoi, Vietnam. 3-6 November 2001.
4. Watanasit, S., S. Sonthichai and N. Noon-anat. 2001 Ants of Tarutao National Park, Southern Thailand. The 3rd International Workshop of ANeT. Institute of Ecology and Biological Resources, Hanoi, Vietnam. 3-6 November 2001.
5. Dankittipakul P. and S. Sonthichai. 2002. Potential spiders for ecotourism of Ta Ru
Tao Island, southern Thailand. Insular Biota, An International Conference on Island Management. January, Auckland, New Zealand.