1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยสถาบัน
Institutional Research Unit

2. ที่ปรึกษาและสมาชิก

ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ชูประทีป
สมาชิก
จำนวน 37 คน (นางรสลิน วงค์ไชย เป็นผู้ประสานงาน)

3. หลักการและเหตุผล
งานวิจัยสถาบัน เป็นงานวิจัยประยุกต์ด้านหนึ่งที่มุ่งเน้นการนำผลจากการค้นคว้าวิจัยไปพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางกระแสการประกันคุณภาพการศึกษานั้นงานวิจัยสถาบันนับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สามารถคงคุณภาพและพัฒนาให้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการของสังคม รวมถึงอาจจะเป็นการเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วย
สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทำงานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่องตลอดมา ที่ผ่านมาการทำงานวิจัยของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะยังกระจายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานวิจัยของสำนักงานเลขานุการคณะ ไม่เป็นระบบ อยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด ซึ่งในบางงานหากร่วมมือกันได้ก็จะทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ หรืออาจช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ภายในคณะ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยของนักวิจัย งานนโยบายและแผนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยสถาบัน ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบรรดานักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดให้มีสถานที่ที่สามารถปรึกษาหารือให้ความรู้หรือคำแนะนำสำหรับผู้ที่ สนใจ/สมาชิกในการทำงานวิจัยสถาบัน ดังนั้น จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยสถาบัน โดยใช้สถานที่ห้องงานนโยบายและแผนเป็นศูนย์รวม

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1). เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ที่รวมกลุ่มนักวิจัยในการพบปะปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2) เพื่อเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ คำแนะนำในการทำงิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โดยเชิญที่ปรึกษา/นักวิชาการมาให้ความรู้ด้านการวิจัยสถาบัน
3). เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยสถาบันมากขึ้น เพราะงานวิจัยสถาบัน ทำให้บุคลากรรู้จักคิดมีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์ต่องาน
4). เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยสถาบันมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานด้านต่าง ๆ
5). เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยสถาบันมาช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาตลอดจนช่วยให้สนับสนุนนโยบายด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

5 งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
งานวิจัยสถาบันในสายงานประมาณ 15-20 เรื่อง (เอกสาร 1) ซึ่งมีแผนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลา ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
1. วิเคราะห์งาน ปัญหา และอุปสรรค        
2. ร่างโครงการวิจัย        
3. พิจารณาโครงการวัยร่วมกัน /ให้ความรู้        
4. จัดทำโครงการวิจัย        
5. เสนอหัวหน้างาน/ผู้บริหารในสายงาน        
6. ดำเนินการวิจัย        
7. สรุปการวิจัย ร่วมกันพิจารณา        
8. จัดทำรายงานการวิจัย        
9.นำเสนอรายงานการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนางาน        

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่แล้ว
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ในงานนโยบายและแผน

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (2543)
สมาชิกเริ่มทำงานวิจัยสถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มีผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จไปแล้วประมาณ 37 เรื่อง มีการเสนอผลงานในการประชุม วทท. จำนวน 10 เรื่อง เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น ๆ 9 เรื่อง และในจำนวนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ และทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 18 เรื่อง

8. ผลสัมฤทธิ์ที่จะขอต่อหรือจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัยในปีนี้

รายชื่องานวิจัยที่จะดำเนินการ

โครงการวิจัย
ผู้เสนอโครงการ
1. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
พร
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อมรา
3. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการวิทยานิพนธ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ญาณภา
4. การศึกษาสาเหตุการลาออกของนักศึกษาปริญญาตรี
จันทร์สม
5. ความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
จุลลดา
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพพร
7. โปรแกรมการวิเคราะห์รายรับค่าหน่วยกิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิยาภรณ์
8. ผลกระทบการทำกิจกรรมต่อการเรียน : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ลาวัลย์
9. ผลของการจัดการเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กนกวรรณ
10. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการควบคุมภาระงานการเป็นอาจารย์วิทยานิพนธ์และการ ค้นคว้าอิสระของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธาน
11. การศึกษาการจัดตารางการใช้ห้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์
สุจิตรา
12. ผลสัมฤทธิ์ในการใช้งบประมาณโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รสลิน, นพพร
13. การศึกษาแผนและผลการรับนักศึกษาและการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รสลิน, นพพร
14. ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพพร
15. การศึกษาปัญหาการจัดเวรยาม : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทิพวรรณ

รายชื่อผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

ปีที่

ลำดับ

รายชื่องานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้รับทุน

สัมฤทธิผล

วทท.ครั้งที่

ประชุม

อื่น ๆ

อุดหนุน

2530

1

สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13

ในคณะ

2531

2

คุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือกเข้าในสถาบันอุดมศึกษา

และการคัดเลือกนักศึกษาจากส่วนกลางของคณะวิทยา-

ศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ปี 2526-27

15

ในคณะ

3

การวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรช่วยวิชาการกับปริมาณ

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่

14

ในคณะ

2532

4

การวิเคราะห์ภาระงานตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิต

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2532-2537

15

ในตณะ

2534

5

ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่มีต่อสำนักงานเลขานุการคณะ

ใน มช.

ทุน มช.

2535

6

การสำรวจความคิดเห็น "กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และกิจ

กรรมเชียร์ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช.

ใน มช.

2536

7

การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา

ลัยเชียงใหม่

19

ในคณะ

8

พัฒนาการงบประมาณด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19

ในคณะ

2537

9

ภาวะการหางานทำและอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 28

ในคณะ

2538

10

ภาวะการหางานทำและอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 29

21

ในคณะ

11

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2535-2537

21

ในคณะ

12

ค่าใข้จ่ายในการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21

ในคณะ

13

สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน มช.

ทุน มช.

2539

14

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: กรณีศึกษาการวิเคราะห์ค่าสอนพิเศษและค่าเดินทาง

ปีงบประมาณ 2536-2538

มทส.

ในคณะ

ทุนกองทุนฯ

ปีที่

ลำดับ

รายชื่องานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้รับทุน

สัมฤทธิผล

วทท.ครั้งที่

ประชุม

อื่น ๆ

อุดหนุน

15

ภาวะการหางานทำและอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 30

ในคณะ

2540

16

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม

ศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2537-2539) คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในคณะ

17

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่องานบริหารคณะวิทยาศาสตร์

ในคณะ

ทุน มช.

18

ภาวะการหางานทำและอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยา-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 31

ในคณะ

19

การศึกษาปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของ

คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อนออกสู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ

ศึกษาศาสตร์ มช.

ใน มช.

ทุน มช.

2541

20

ภาวะการหางานทำและอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยา-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 32

ในคณะ

21

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยา-

ศาสตร์ มช. มีผลต่อการหางานทำหลังจากจบการศึกษา

ใน มช.

ทุน มช.

22

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการรวมทั้ง

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2537-2539

มทส.

ในคณะ

ทุน มช.

23

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในช่วงแผนพัฒนาการศิกษาระดับอุดมศึกษา

ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

23

ในคณะ

24

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รหัส 34..-36..)

มทส., มจธ.,สจล

ในคณะ

ทุนกองทุนฯ

25

การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์(2537-2538)

มทส.

ในคณะ

2542

26

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

บุคลากร สาย ข.และสาย ค. ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน มช.

ทุน มช.

27

ศึกษาความคิดเห์นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ สาย ข และสาย ค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในคณะ

ทุน มช.

2543

28

โปรแกรมระบบเงินเดือน คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน มช.

ทุนคณะ

29

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(รหัส 34..-37..)

มจธ., สถิติมช.3

ทุนคณะ

2544

30

การวิเคราะห์งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง การให้บริการ

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2539-2543

ใน มช.

ทุนคณะ

ปีที่

ลำดับ

รายชื่องานวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ได้รับทุน

สัมฤทธิผล

วทท.ครั้งที่

ประชุม

อื่น ๆ

อุดหนุน

31

ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการด้าน

การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มช.

สจล.

ในคณะ

ทุนกองทุนฯ

32

ระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สจล.

ในคณะ

33

การติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์((2539-2541)

ในคณะ

ทุนคณะ

34

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการยานพาหนะ

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในคณะ

ทุนกองทุนฯ

2545

35

การวิเคราะห์ค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษาที่ศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใน มช.

ทุนคณะ

36

ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถิติมช.4

ในคณะ

37

การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะ

ค่าครุภัณฑ์) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2538-2543

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในคณะ

ทุนคณะ