1. ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
Flow Based Instrument Research Laboratory
ภาควิชา เคมี

2. สมาชิก

1. รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ผู้ประสานงาน
2. อ. ดร. จรูญ จักร์มุณี
3. อ. ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
4. อ. ดร. สุภาภรณ์ ครัดทัพ

 

3. หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ทางเคมีได้มีบทบาทสำคัญมากในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งนอกจากจะต้องการผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วยังต้องคำนึงถึงความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล (Flow based analysis techniques) มีความเหมาะสมมากเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ใช้สารเคมีน้อย เป็นระบบที่มีความเป็นอัติโนมัติสูง และสามารถประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางในกิจการด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่เกี่ยวข้องขึ้นในประเทศไทยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทีมงานวิจัยได้มีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบการวิเคราะห์ที่ใช้การไหลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาทางด้านนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยขึ้น

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อวิจัยพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล
2. เพื่อประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การไหลในงานด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์และคลีนิก สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. เพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล เช่นการจัดการฝึกอบรม

5. งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่
1. Development of flow-based instrumentation
2. Development of electrochemical flow-based analysis
3. Development of flow-based systems for clinical analysis
4. Development of flow-based analysis systems for on-line sample pretreatment
5. Low Cost Instrumentation

6. อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัยหลักที่มีอยู่
1. flow injection analyzers
2. sequential injection analyzers
3. spectrophotometers
4. colorimeters
5. stopped flow analyzer
6. dynamic surface tension detector
7. Personal Computers

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยในปีที่ผ่านมา
- ได้ทำการศึกษาทางด้านเครื่องมือและการประยุกต์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในปี 2544 จำนวน 9 เรื่อง และได้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติจำนวน 19 เรื่องในการประชุมวิชาการในประเทศจำนวน 16 เรื่อง
- ผู้ประสานงานของห้องวิจัยและสมาชิกบางท่าน ได้รับเชิญเป็น referee ในการ review papers ของ journals ได้แก่ Analytica Chimica Acta , Talanta, Laboratory Robotics and Automation, Science Asia
- ผู้ประสานงานของห้องวิจัย (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์) ได้รับเชิญเป็น editorial board ของวารสาร Laboratory Robotics and Automation และ Advisory board ของวารสาร Talanta ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำทางด้านเคมีวิเคราะห์และเป็น Guest editorial สำหรับ special issue "Flow Injection Analysis in the Pacific Rims" ใน Laboratory Robotics and Automation
- มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เช่น ที่เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยปัจจุบันได้มีโครงการ Ph.D. program กับ Karlsruhe Research Center, ประเทศ เยอรมนี โดยการสนับสนุนบางส่วนจาก DAAD นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Alexander von Humboldt Foundation
- ผู้ประสานงาน (รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 11th International Conference on Flow Injection Analysis (11th ICFIA) 16-20 ธันวาคม 2544 ที่เชียงใหม่
- ผู้ประสานงาน (รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์) เป็น Co-organizer ในการจัด Symposium # 15 (Advanced chemical analysis by flow-injection and flow-based method) ใน International Congress on Analytical Sciences 2001 (ICAS2001) (6-10 August 2001) Waseda University, Tokyo, Japan และได้รับเชิญเป็น invited speaker ด้วย
- ได้บริการวิชาการและเป็นที่ปรึกษาในการวิจัยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผู้ประสานงาน (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้ประสานงาน (รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์) ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2544 - 2546 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

8. มีผลงานตีพิมพ์ใน international journals ดังนี้
(1) Nacapricha D, Maungkaew S, Ratanawimarnwong N, Shiowatana J and Grudpan K (2001) Continuous and Stopped Flow Injection for Catalytic Determination of Total Iodine in Urine. Analyst 126, 121-6.
(2) Tipparat P, Lapanantnoppakhun S, Jakmunee J and Grudpan K (2001) Determination of Ethanol in Liquor by Near Infrared Spectrophotometry with Flow Injection. Talanta 53, 1199-204.
(3) Jakmunee J and Grudpan K (2001) Flow Injection Amperometry for the Determination of Iodate in Iodized Table Salt. Anal. Chim. Acta 438, 299-304.
(4) Quigley WWC, Nabi A, Prazen BJ, Lenghor N, Grudpan K and Synovec RE (2001) Dynamic Surface Tension Analysis of Dodecyl Sulfate Association Complexes. Talanta 55, 551-560.
(5) Jakmunee J, Suteerapataranon S, Vaneesorn Y and Grudpan K (2001) Determination of Cadmium, Copper, Lead and Zinc by Flow Voltammetric Analysis. Analytical Science 17, i399-i401.
(6) Chantiwas R, Jakmunee J, Beckett R and Grudpan K (2001) A Cost-Effective Gravitational Field-Flow Fractionation System. Analytical Science 17, i1419-21.
(7) Chantiwas R, Jakmunee J, Beckett R, McKelvie I and Grudpan K (2001)Combination of Field-Flow Fractionation and Flow Injection Analysis. Analytical Science 17, i423-4.
(8) Jakmunee J, Sooksamiti P, Geckies H and Grudpan K (2001) Flow Injection Sample Pretreatment for Determination of Lead by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. Analytical Science 17, i1415-18.
(9) Nacapricha D, Ratanawimarnwong N, Suwannachoat S, Wilairat P, Shiowatana J and Grudpan K (2001) Kinetic Determination of Iodine in Urine Using Stopped-Flow Injection. Analytical Science 17, i33-6.