1. ชื่อหน่วยวิจัย : พลังงาน เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี
Energy Fuel and Petrochemical
ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม

2. สมาชิก

1. นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย
2. อาจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ สมาชิก

3. หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งหน่วยวิจัย
ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ควรจะต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย เช่น ทางด้าน พลังงาน เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนภาคเหนือ ตลอดจนช่วยพัฒนาวัตถุดิบธรรมชาติ และ/หรือ การใช้วัตถุธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับ พลังงาน เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยทางด้าน พลังงาน เชื้อเพลิง และปิโตรเคมี

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
1. การปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิง เช่นเชื้อเพลิงแข็ง เป็นต้น
2. การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
3. การสังเคราะห์สารปิโตรเคมีจากวัตถุดิบทางปิโตรเคมี
4. พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานอื่น เพื่อทดแทนพลังงานจากธรรมชาติ
5. การเผาไหม้เชื้อเพลิงและกากตะกอน

6. อุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว
1. เครื่องมือทดสอบสำหรับเชื้อเพลิงโดยทั่วไป เช่น เครื่องหาความร้อนของน้ำมันและก๊าซ เครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมัน
2. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้
3. เครื่องสังเคราะห์สารปิโตรเคมีบางชนิด
4. เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์เช่น gas chromatography และ atomic absorption เป็นต้น

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน
- จะเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปี 2545

8. ผลสัมฤทธิ์เพื่อขอต่ออายุหน่วยวิจัย
Published paper:
- Chaiklangmuang S, Jones, J.M, Pourkashanian M, Ross A.B. and Williams A. Biomass combustion modelling, World Renewable Energy Congress VI (WREC2000) 2000, 1373-1376.
- Ross A, Jones J. M, Chaiklangmuang S, Pourkashanian M, Williams A, Kubica K, Anderson J. T. and Danihelk P. Measurement and prediction of the emission of pollutants from the combustion of coal and biomass in a fixed bed furnace. Fuel , 2002, 81, 571-582, .
- Chaiklangmuang S, Jones J.M, Pourkashanian M, Ross A.B. and Williams A. Combustion of paper and plastic wastes in Fludized bed, IChemMe (Accepted), 2001.
- Chaiklangmuang, S., Jones, J.M., Pourkashanian, M.and Williams, A, Conversion of volatile-nitrogen and char-nitrogen to NO during combustion, Accepted (Fuel), 2002.
- Atsushi Satsuma, Satit Phiyanalinmat, Miki Yashiro and Tadashi Hattori, " Number of surface redox sites of V-Sb-O catalysts," Res. Chem. Intermed., 26, 113 (2000).
- Satit Phiyanalinmat, Miki Yashiro, Atsushi Satsuma and Tadashi Hattori, " Involvement of redox site in Propane Ammoxidation on V-Sb catalyst," J. Japan Petroleum Institute, 44,2(2001).

Proceeding:
- Chaiklangmuang S. and Osuwan S. Spontaneous Combustion of Thai Coals, The Second International Chemical Engineering Conference, in Fifth Nations Chemical Engineering Conference, December 20, 1995, Bangkok, Thailand.
- Chaiklangmuang S, Suaysom S. and Aowiriyakul S. Coal briquette making by using waste water and molasses from sugar factory as a binder, 22nd Congress on Science and technology of Thailand, 16-18 October 1996, Bangkok, Thailand.
- ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง ชวลิต หงษ์ทอง ประสิทธิ์ อยู่คง และสุวิมล สวยสม การศึกษาสมบัติของแวกซ์ที่ใช้ในโรงงานเทียนไข การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 23-25 ตุลาคม 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Williams A, Ross A, Chaiklangmuang S, Jones J.M. and Pourkashanian
M. Super-equilibrium concentrations of carbon monoxide and hydrocarbon in fuel gases and their relationship with VOC and metals emissions, Division of Fuel Chemistry, Vol. 45, No. 1, pp 11-14, 219th ACS National Meeting, San Francisco, 2000.
- Chaiklangmuang S, Jones J.M, Ross A.B, Pourkashanian M. and Williams A. Conversion of volatile-nitrogen and char-nitrogen to NO during combustion, Fuel Chemistry Division, (Preprint) Vol 46, ACS National Meeting, San Diego, 2001.
- Williams A, Jones J.M, Pourkashanian M, Ross A.B. and Chaiklangmuang S. Modelling of environmental impacts and benefits to coal of co-combustion with high plastics fuel, CRE The co-combustion of coal with a high energy fuel recovered from plastics and paper waste. CRE report (March 2001).
- Chaiklangmuang S, Jones J.M, Pourkashanian M, Ross A.B. and Williams A. Combustion of paper and plastic wastes, Fuel International Symposium on Incineration and Gas Treatment Technologies, Brussels, Belgium, 2-4 July, 2001.
- Chaiklangmuang S, Jones J.M, Pourkashanian M. and Williams A. Incineration, Cambridge University, United Kingdom, 13 September, 2001.
- Satit Phiyanalinmat, Naruaki Sugiyama ,Atsushi Satsuma and Tadashi Hattori, "Characterization of Active Site on V-Sb based catalyst," 5th Annual Conference of Thai Research in Japan 1997, Feb. 1998,Tokyo JAPAN.
- Satit Phiyanalinmat, Naruaki Sugiyama ,Atsushi Satsuma and Tadashi Hattori, "Characterization of Active Site on V-Sb based catalyst," 74th Spring National meeting by Chemical Society of Japan, April 1998, Kyoto JAPAN.
- Satit Phiyanalinmat, Naruaki Sugiyama , Miki Yashiro, S. Komai, Atsushi Satsuma and Tadashi Hattori, "Propane ammoxidation on V-Sb oxide based catalyst: Effect of catalytic preparation", 28th Petroleum and Petrochemical meeting of Japan, Nov. 1998, Sendai JAPAN.
- Satit Phiyanalinmat, Naruaki Sugiyama, S. Komai, Atsushi Satsuma and Tadashi Hattori, " Propane ammoxidation on V-Sb oxide based catalyst: Effect of redox site and acid site,"84th National Catalysis Meeting , Sept. 1999, Akita JAPAN.