1. ชื่อหน่วยวิจัย : สถิติสำหรับการตัดสินใจ
Statistics for Decision Making
ภาควิชา สถิติ

2. สมาชิก :

1. รองศาสตราจารย์วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ ผู้ประสานงาน
2. รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ สมาชิก
3. อาจารย์พิษณุ เจียวคุณ สมาชิก
4  อาจารย์ วรารัตน์ งามอริยะกุล สมาชิก
5. อาจารย์ อินทิรา เนขุนทด สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้สถิติใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ข้อมูลสถิติใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจและเป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือ ใช้นำทาง ควบคุมกิจกรรมทุกสาขา ใช้สรุปผลข้อสงสัย การจัดการทุกอย่างจะต้องพึ่งพาข้อมูลทางสถิติ
การวิจัยจะต้องประกอบด้วย กระบวนการหลักคือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผล ข้อมูล หน่วยวิจัยสถิติสำหรับการตัดสินใจจึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการวิจัยเพื่อเตียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจต่อไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในศาสตร์ต่างๆ แล้วนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
4.2 เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ
4.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก ทำการวิจัยทางสถิติในทุกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ

5. งานวิจัยหลักที่กำลังดำเนินการอยู่
5.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาควบคู่ ปัญหาการขนส่ง และทฤษฎีเกมส์
5.2 การสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน(POLL)

6. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน (5 ปีย้อนหลัง)
7.1 วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์,สุรินทร์ ขนาบศักดิ์,และทิพย์วรรณ ตระการศิรินนท์, การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล,การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4,23-24 พฤษภาคม 2545 : (15-1)-(15-24)
7.2 วิยะดา อัถมี,สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ และวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์, การสำรวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4,23-24 พฤษภาคม 2545: (21-1)-(21-10)
7.3 สุรภี ทานเคหาสน์,สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ และวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์,การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคการตอบสนองการสุ่ม,การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4,23-24 พฤษภาคม 2545 : (p5-1)-(p5-18).

8. ผลสัมฤทธิ์ที่จะขอต่อหน่วยวิจัยในปีนี้
Jammare Thuksoon,Surin Khanabsakdi,Meechai Pol-ard and Wattanavadee Sriwattanapongse,Al-Azhar Bulletin of Science: Proc.4th Int'1 Scienctific Conference.Cairo,27-28 March 2001:279-289.