1. ชื่อหน่วยวิจัย : สารกลิ่นหอมระเหย
Aroma
ภาควิชา เคมี

2. สมาชิก :

1. รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ ผู้ประสานงานหน่วยวิจัย
2. อ. วรลักษณ์ อังสุวรางกุร         สมาชิก

3. หลักการและเหตุผล :
การวิจัยด้านสารกลิ่นหอมระเหยจากผลไม้เศรษฐกิจเช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย มังคุด เงาะ ทุเรียน และสารกลิ่นหอมระเหยที่ใช้กับอาหารจะช่วยทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้ และ อาหาร นอกจากนั้นสารหอมระเหยอาทิสารจากน้ำมันหอมระเหยสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :
การทำวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบของ Characteristic impact compounds ของผลไม้และสารหอมระเหยที่ใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
การทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรทำงานวิจัยร่วมกับโครงการหลวงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

5. งานวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่ :
- ศึกษาวิเคราะห์สารหอมระเหยที่ใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่ม
- ศึกษาวิเคราะห์และทำผลิตภัณฑ์สารหอมระเหยจากสมุนไพรในพื้นที่โครงการหลวง

6. อุปกรณ์เครื่องมือวิจัยที่มีอยู่แล้ว :
- เครื่องมือสกัดสารหอมระเหยแบบ Simultaneous steam distillation and extraction
- Rotary evaporator
- Gaschromatograph/Spectrometer

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยจนถึงปัจจุบัน :
REFERED PUBLICATIONS :
1. G. Chairote, F.Rodriquez, S.Seck, and J.Crouzet, "Characterization of Additional Volatile Flavor components of Apricot", J.Food Sci.,45 (6), 1898 (1981).
2. G. Chairote, P.Panbangred, A.Shinmyo, and H.Okada, "Cloning and Expression of b-Xylosidase Gene of Bacillus pumillus in Escherichia coli", Annual report of ICME,5,211(1982).
3. G. Chairote, F.Rodriquez, S.Seck, and J.Crouzet, "Volatile Component Modification During Heat Treatment of Fruit Juices", Instrumental Anal.of Food, 2, 119,(1983).
4. W.Panbangred, G.Chairote, A.Shinmyo, and H.Okada, "Enzyme System of Xylanhydrolysis in Bacillus pumilus and Gene Cloning in Escherichia coli",Microbial Utilization of Renewable Resources, 3, 37 (1983).
5. M. Kawakami, G.Chairote, and A.Kobayashi, "Flavor Constituents of Pickled tea,Miang in Thailand", Agric.Biol.Chem., 51(6),1683(1987).
6. G.Chairote, "Volatile Constituents of fresh and Canned Longan(Euphoria longana Lam. CV.Edaeng)",Food Science and Technology in Industrial Development,1989
7. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การวิเคราะห์สารให้กลิ่นของถั่วเน่า" รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531
8. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การดัดแปลงสารไลโมนีนโดยกระบวนการทางชีวภาพ รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535
9. G.Chairote, Volatile Aroma Constituents of Roasted Tamarind Seeds ,J. Sci.Fac.CMU,25(2):117(1998)
10.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "สารหอมระเหยและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในพื้นที่โครง การหลวง" รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ 2541-42
11.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นบนที่สูงและในพื้นที่โครงการหลวง" รายงานการวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ 2543
12.S.Khamman, C.Rolando and G.Chairote, Volatile Constituents of Thai Culinary Herbs "San Pra Hom" ( Eupatorium stoechadosmum Hance.), J. Sci. Fac. CMU, 28(1): 17(2001)
13.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นบนที่สูงและในพื้นที่โครงการหลวง" รายงานการวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ 2544

INTERNATIONAL MEETING :

1. G.Chairote, "Composting of Dried Modified Anaerobic Lagoon Sludge Open Windrow Piles", PPRTI Seminar on waste Resource Recovery Biotechnology and Pollution Control, PPRTI, Singapore, 1987.
2. G.Chairote, "Studies on Acid Proteinase of Carp Liver Part I and II", Seminar of Biochemistry, Sophia University, Tokyo,Japan, 1984.
3. G.Chairote, "Volatile Constituents of Toanao", 1st Princess Chulaporn Science Congress, Bangkok, 1987.
4. G.Chairote, "Volatile Constituents of Fresh and Canned Longan (Euphoria Longana Lam.CV. Edaeng.)", Asean Food Conference Bangkok, 1988.
5. G.Chairote, "Glucose Isomerase from Leuconostoc and StreptomycesSpecies",Seminar on Recent Advances and Future Prospects in Biotechnology,Bangkok,1989.
6. G.Chairote, "Analysis of Volatile Aroma Compounds from "Reow Hom", The 3rd International Conference on Science and Technology Transfer toThailand, Bangkok, July 23-25, 1993.
7. S.Khamman, C. Rolando and G. Chairote, "Constituents of Eupatorium stoechadosmum Hance." The 5th Joint Seminar Natural Medicines, NRCT- JSPS Core University System on Pharmaceutical Sciences, Bangkok, November 15-17, 2000.
8. G.Chairote, "Aroma from Candida Norvigica MD 1-2-1 and measurement of aldehyde reductase activity", Eurocaft 2001(European conference on advance technology for safe and high quality foods), Berlin, Germany, 5-7 December 2001
9. W. Phottraithip and G.Chairote, "Production of aroma compounds from flours and soybean meal by Candida Norvigica MD 1-2-1 and analysis by
GC-MS using Headspace solid phase microextraction", International conference & exhibition on pure and applied chemistry, Bangkok, Thailand,29-31 May,2002

NATIONAL MEETING :

1. G.chairote, "comparision of Volatile aroma Compounds of Fermented Soybean Before and Ater Fermentation", 1st Chemex THAI, Bangkok, 1989.
2. Pakawan Nongkunsarn, A. Wannagon and G. Chairote, "Fermented Soybean for Food Flavoring", 15th Conf.Sci.Tech. Thailand, 1989.
3. J. Intraprasert and G. Chairote,"Glucose Isomerase from Leuconostoc Sp.and Streptomyces sp.,"The 1st Aanual Meeting of the Thai Society for Biotechnology", Bangkok, December 13-15, 1989.
4. A. Srisonkompol and G. Chairote, "Antifungal Activity from the Extract of Galanga (Languas galanga Linn.)",21st Congress on Science and Technology of Thailand,1995
5. P. Jandanklang and G. Chairote, "Primary Study on Insect Repellent Plants",25th Congress on Science and Technology of Thailand,1999

THESIS SUPERVISOR :

1. Apiradee Sarika,"The Study of Aroma in Fermented Tea Leaves", 1984.
2. Jariya Pitipornnarong,"Studies on Odored Compounds of Fresh and Canned Longan (Euphoria longana Lam.cv.Edaeng)", 1988.
3. Suthita Sangkam,"Studies of Glucose Isomerase, Invertase and Some Carbohydrates from Microorganism Isolated from Sugar Industrial Waste", 1988.
4. Somkiat Kruaysawat,"Identificationof Volatile Aroma Compounds in Fermented Soybean", 1989.
5. Junpen Intaraprasert,"Extraction and Purification of Glucose Isomerase from Leuconostoc.sp. and Streptomyces.sp.", 1989.
6. Patchanee Ganpinyo, "Aldehyde Dehydrogenase for Enzymatic Improvement of Food Flavor",1991
7. P. Jandanklang, "Primary Study on Insect Repellent Plants",1992.
8. A. Srisonkompol, "Antifungal Compounds from the Extract of galanga (Languas galanga Linn.),Put(Ashcrasma sp.) and Sakan(Piper ribisoides Wall.)",1995
9. Saranyu Khammuang, "Purification and Kinetic Characterization of Glutathione s-Transferase from the Mosquito Anopheles dirus B," 1996.
10. Benjawan Suesat, "Study of Aroma Constituents of "Taklai Ton" and "Rosemary" Grown in Northern Thailand",1999
11.Supaphan Maneeboon, "Separation of Essential Oil Constituents from Litsea Cubeba Pers. By Column Chromatography",2000
12.Saengla Kammun, "Essential Oils from Thai Culinary Herbs",2000
13. Phoungthong Lendum, "Aroma Compounds in Biotechnological Coconut Jelly", 2001
14. Churairat Somchote, "Seperation and Determination of Thymohydroquinone derivatives from Eupatorium stoechadosmum Hance. Leaves", 2001
15. Punchavee Sombutsiri, "Chemical Constituents of Aroma Compounds from Local Herbs", 2001

BOOK EDITOR :

1. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "เอนไซม์ จุลินทรีย์ และเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในอาหาร"ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526
2. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "อโรมา กลิ่นหอมระเหยจากผลไม้" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531
3. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ "การสกัดและแยกสารระเหย" ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

INTERNATIONAL RELATION

Collaborative work with :
Prof. Dr. Christian Rolando
Directeur de Recherch au CNRS
Universite des Sciences et Technologies de Lille(Lille I)
UFR de Chimie.
Working in Lille during May,2000.