ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 44 - กันยายน 2545

 คณบดี

รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์
ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิฎา นิภารักษ์
ฝ่ายวางแผน อาจารย์ปรียานุช วงศ์ประภาส
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง
ฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วีระ วงศ์คำ
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2544
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทศพร จันทร์คง
ภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
(ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2541 - 26 กรกฎาคม 2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร
(ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป)
ภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ
ภาควิชาธรณีวิทยา อาจารย์ ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
ภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์
ภาควิชาสถิติ รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ขนาบศักดิ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ศมาวรรตกุล
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ
รองหัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาเคมี อาจารย์ ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์
(ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2541 - 26 กรกฎาคม 2545)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์
(ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป)
ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์อารยา จาติเสถียร
ภาควิชาธรณีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
ผู้อำนวยการสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ
หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ
หัวหน้างาน
งานบริหารและธุรการ นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์
งานคลังและพัสดุ นางจอมใจ จันทรประทิน
งานนโยบายและแผน นางรสลิน วงค์ไชย
งานบริการวิจัยและพัฒนา นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์
งานบริการการศึกษา นางจิรภา ขาลสุวรรณ
หัวหน้าหน่วย
หน่วยสารบรรณ นางพัลลภา ชุมภูแก้ว
หน่วยการเจ้าหน้าที่ นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายธีรพงศ์ ตาใจ
หน่วยการเงินและบัญชี นางนันทนา ธัมทะมาลา
หน่วยพัสดุ นางสาวอาภา ติยายน
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา นายสุรพล อริยา
หน่วยโสตทัศนศึกษา นายสุพจน์ ชัยดารา
หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว
หน่วยกิจการนักศึกษา ว่าที่ร้อยตรีพนม วงค์ไชย
หน่วยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ นางอมรา อิสระชาญพานิช