การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 


งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2544-2545 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย-สัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์การและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      • งานกิจกรรมนักศึกษา
      • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2544-2545 เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่นกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่างๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 20 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 90 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2544-2545 มีทั้งหมด 40 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 4)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการ นักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อทุนการศึกษา) งานแนะแนวและจัดหางาน ศึกษาต่องานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การติดต่อประสานงาน ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2544-2545 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยา-ศาสตร์ และการจัดโครงการดนตรีชี้คุณธรรม เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตนักศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่าน มีการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา และการแนะนำมารยาทการเข้าร่วมงานสังคม กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อในปีต่อไป
รายงานประจำปี 2545