ภาคผนวกที่ 16
 

รายละเอียดผู้รับทุนประจำปี 2545


รายละเอียดผู้รับทุนประจำปี 2545

ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ประเทศ/สถาบันที่ศึกษา

1. นายบูรพา แพจุ้ย

ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา

เอก

2545

ม.เชียงใหม่

2. นายสุขุม อิสเสงี่ยม

ฟิสิกส์

Nanoscience

โท-เอก

2545

ม.เชียงใหม่

3. นางสาววรรณวิลัย ไชยสาร

ฟิสิกส์

Nanoscience

โท-เอก

2545

ม.เชียงใหม่

4. นายสุรเชษฐ์ แสนซุ้ง

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

โท-เอก

2545

ม.เชียงใหม่

5. นายศุภชัย นาคะพันธ์

ฟิสิกส์

อุตุนิยมวิทยา

โท-เอก

2545

ม.เชียงใหม่

6. นายบัญชา ปัญญานาค

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

โท-เอก

2545

ม.เชียงใหม่

7. นางสาวดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เอก

2545

จุฬาลงกรณ์ฯ

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ประเทศ/สถาบันที่ศึกษา

1. นางสาวพัชณี แสงทอง

เคมี

ชีวเคมี

เอก

2545

อังกฤษ