งบประมาณ

 


ในปีงบประมาณ 2545 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน รวม 176.60 ล้านบาท
1.1 งบประมาณประจำปี จำนวน 155.16 ล้านบาท
1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 24.44 ล้านบาท
1.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 32.76 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานดังต่อไปนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน*

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้**

1. แผนงานบริหารและจัดการศึกษาอุดมศึกษา

175,387

24,447,700

28,291,100

2. แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

1,214,200

-

2,070,000

3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

-

-

100,000

4. แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

-

90,000

5. แผนงานพัฒนาบุคลากร
-
-
1,871,000
รวม

176,601,200

24,447,700

32,760,100


* โครงสร้างแผนงานการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2545 ในแผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดม-ศึกษา รวมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

** โครงสร้างแผนงานการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2545 แยกแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและแผน-งานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ออกจากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (ซึ่งเป็นชื่อที่เปลี่ยนจากเดิม)