การวิจัย

 

.

การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยของบุคลากรทั้งคณาจารย์และข้าราชการในสังกัด เพื่อการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคตต่อไป ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดพันธกิจสร้างระบบส่งเสริมการวิจัยอย่างครบวงจร โดยในปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยทุกแขนง การส่งเสริมศักยภาพในการทำวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ และการยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีเพื่อพัฒนากิจกรรมวิจัยขององค์กร
และในปี 2545 คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้
1. สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 125 รายการ
2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัย จำนวน 27 ห้อง
3. สนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัย จำนวน 29 หน่วย
4. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน 42 ราย
5. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการในประเทศ จำนวน 143 ราย
6. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรม/ดูงาน/ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 56 ราย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

นอกจากนี้นักวิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในรอบปี 2545 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,309,314.38 บาท รายละเอียดดังนี้
1. จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,692,300 บาท
2. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
3. จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,307,600 บาท
4. จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
5. จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แยกแเป็น
5.1 จากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,081,811.50 บาท
5.2 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น1,452,793.50 บาท
6. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) แยกเป็น
6.1 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส เป็นเงินทั้งสิ้น 10,619,459.50 บาท
6.2 ทุนพัฒนานักวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,496
6.3 ทุนองค์ความรู้ใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,033,332 บาท
6.4 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,770,508 บาท
7. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,731,040.88 บาท

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารและในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จำนวน 110 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 5)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 6)
3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 42 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 7)
4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 29 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 8)
5. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 132 โครงการ (
ดูภาคผนวก 9)