ภาคผนวกที่ 9
 

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2545


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินโดยวิธีจับก้อนด้วยไฟฟ้า

อาจารย์ สายรุ้ง ซาวสุภา

เคมี

100,000.00

1 ปี

2. การสำรวจสาหร่ายสีแดง (RHODOPHYTH) บริเวณอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

ชีววิทยา

132,200.00

1 ปี

3. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Mathematica

อ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

คณิตศาสตร์

100,000.00

1 ปี

4. การบูรณาการข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์และธรณีเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมในแหล่งน้ำมันฝาง จ.เชียงใหม่

อ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

ธรณีวิทยา

431,300.00

1 ปี

5. โครงสร้างพอพ-อัพ ในแอ่งตะกอนอายุเทอร์เชียรีของประเทศไทย :หลักฐานบ่งชี้ตำแหน่งของรอยเลื่อนแนวระดับและศักยภาพในการเป็นเส้นไหลของน้ำใต้ดิน

อ.ดร.สราวุธ จันทรประเสริฐ

ธรณีวิทยา

74,600.00

1 ปี

6. ระบบการจัดการฐานข้อมูลภาพและเสียงจากเครื่องส่องระบบทางเดินอาหาร

อ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

คอมพิวเตอร์

100,000.00

1 ปี

7. การผลิตและการพัฒนาสารสีจากสาหร่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารและสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

280,000.00

2 ปี
(46-47)

8. การหาดัชนีชี้วัดศักยภาพแรงงานเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมฝีมือวิชาชีพด้านหัตถกรรม-อุตสาหกรรม :กรณีศึกษานำร่องจังหวัดเชียงใหม่และติดตามประเมินผล

ผศ.พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

สถิติ

299,800.00

3 ป
ี(46-48)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. แบบจำลองสารปลดปล่อยสารประกอบแร่ธาตุที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินในระบบถ่านหินบดละเอียดโดยวิธีการคำนวณสมดุล

ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

เคมีอุตฯ

50,000.00

1ปี (45)

2. การผลิตคอมโพสิตโดยใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นส่วนเสริมแรง

อาจารย์ศันศนีย์ คำบุญชู

เคมีอุตฯ

50,000.00

1ปี (45)

3. การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต

ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด

ฟิสิกส์

50,000.00

1ปี (45)

4. สมบัติฮิสเทอรีซีสและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกในระบบ PMN-PZT

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

50,000

1ปี (45)

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่มข้อมูลของอัลกอริทึมเคมีนส์และอัลกอริทึมลำดับชั้น

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

คอมพิวเตอร์

50,000

1ปี (45)

6. ผลของการได้รับความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์มหาชนก

ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

50,000

1ปี (45)

7. การจำแนกสายพันธุ์ต้นหนอนตายยาก(Stemona spp.) ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา

อ.สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

ชีววิทยา

50,000

1ปี (45)

8. ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอกในกลุ่มกระเจียวและปทุมมา

ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

50,000

1ปี (45)

9. การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนหรือแบคทีเรียที่เจริญที่อุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนโดนิวคลีเอส Type II

ดร.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

ชีววิทยา

50,000

1ปี (45)

10. การถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นอาหารเสริมของคนและสัตว์เศรษฐกิจสู่ชุมชน

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

50,000

1ปี (45)

11. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ลมพิษ

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

50,000

1ปี (45)

12. การผลิตโยเกิร์ตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้น้ำผึ้งและนมผึ้ง

ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ชีววิทยา

30,000

1ปี (45)

13. การรวบรวมและการพัฒนาสูตรการผลิตลูกแป้งเหล้าน้ำขาวในจังหวัดเชียงใหม่

นายสมบัติ ใจคำ

ชีววิทยา

30,000

1ปี (45)

14. การปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อมฝ้ายโดยสารโมเลกุลเล็กและพอลิเมอร์บางชนิด

ดร.จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์

เคมีอุตฯ

30,000

1ปี (45)

15. จำนวนที่มีผลต่อการเป็นเชิงเส้นสำหรับมอดูลผลคูณ

รศ.จินตนา แสนวงศ์

คณิตศาสตร์

30,000

1ปี (45)

16. การศึกษาคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของน้ำผึ้ง

ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

30,000

1ปี (45)

17. ผลของสนามไฟฟ้าต่อของเหลวผสม ณ บริเวณใกล้จุดวิกฤตโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสง

อ.รุ่งธรรม สุขสันต์

ฟิสิกส์

30,000

1ปี (45)

18. การผลิต Metakaolin จากดินเกาลินเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

30,000

1ปี (45)

19. การศึกษากระบวนการซิเตรตสำหรับการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ดร.จรูญ จักร์มุณี

เคมี

30,000

1ปี (45)

20. เครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสร้างขั้วโพลาไรซ์ของสารพิโซอิเล็กทริกเซรามิก

ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

50,000

1ปี (45)

21. นิโครสันไฮโดรมิเตอร์สำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

นายสมาน ส่งตระกูล

ฟิสิกส์

20,000

1ปี (45)

22. การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์วงจร Sawyer-Tower สำหรับการวัดอีสเทอรีซีสในวัสดุเฟร์โรอิเล็คตริก

ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

50,000

1ปี (45)

23. โปรแกรมสำเร็จรูปประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ

รศ.วิยะดา ตันวัฒนากูล

สถิติ

42,000

1ปี (45)

24. การพัฒนาวิธีการสร้างขั้วไฟฟ้าอ้างอิงสำหรับใช้ในปฏิบัติการเคมี

อ.ทินกร กันยานี

เคมี

49,500

1ปี (45)

25. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาทัศนศาสตร์และการประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์

ผศ.ดร.สำราญ ลาชโรจน์

ฟิสิกส์

50,000

1ปี (45)

26. การสำรวจทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

ผศ.ชลิฏา นิภารักษ์

สถิติ

40,000

1ปี (45)

27. การวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคกระบวนวิชา ว.คม.(203) 103 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

นางสาวจุลดา ขาวสะอาด

สนง.เลขา

10,000

1ปี (45)

28. ผลสัมฤทธิการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสมประสงค์ บุญเกิด

ฟิสิกส์

10,000

1ปี (45)

29. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพร พรมมหาราช

สนง.เลขา

10,000

1ปี (45)

30. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 32-36 (พ.ศ.2541-2545)

ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย

สนง.เลขา

8,400

1ปี (45)

31. นโยบายและกิจกรรมด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐ

นางสาวรัชฏา วงค์สุวรรณ

สนง.เลขา

10,000

1ปี (45)

32. ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ใช้บริการจากงานบริการงานวิจัยและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

สนง.เลขา

7,000

1ปี (45)

33. การพึ่งพาตนเองจากการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางรสลิน วงค์ไชย

สนง.เลขา

10,000

1ปี (45)

34. การวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าโทรศัพท์โทรสารและค่าฝากส่งธนาณัติ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างปี 2542-2544

นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

สนง.เลขา

7,500

1ปี (45)

35. การศึกษาผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุกัญญา เกษศิลป์

สถิติ

10,000

1ปี (45)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การยับยั้งการเจริญเติบโตของ Penicillium digitatum โดยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกจากส้ม

น.ส.เครือวัลย์ ทองเล่ม

ชีววิทยา

23,000.00

1 ปี(2545)

2. จุลชีววิทยาของการหมักแหนมหน่อไม้

น.ส กฤติกา ณ เชียงใหม่

ชีววิทยา

25,000.00

1 ปี(2545)

3. สมบัติการหักเหสองแนวในของเหลวผสม

นายอธิพงศ์ งามจารุโรจน์

ฟิสิกส์

22,000.00

1 ปี(2545)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การออกแบบและสร้าระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม (ปีที่ 1)

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

270,000.00

1 ปี(45)

2. การปรับปรุงความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียมโดยใช้คลอไรด์ไอออน

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

ฟิสิกส์

160,000.00

1 ปี(45)

3. การศึกษาและประยุกต์ไกลคอซิเดสเลคตินและคาร์โบไฮเดรตจากเห็ดภาคเหนือเพื่อผลิตแซคคาไรด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

อ.ดร.ดารารัตน์ ทองขาว

เคมี

240,000.00

1 ปี(45)

4. การเตรียมและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีสารตัวนำยวดยิ่งอุณหูมิวิกฤตสูงประเภทออกไซด์ของ Bi-Ca-Sr-Cu โดยวิธีซอลเจล (ปีที่ 3)

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

237,600.00

1 ปี(45)

5. การแยกและการเพิ่มผลผลิตสารให้สีธรรมชาติจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

200,000.00

1 ปี(45)

6. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร (ปีที่ 2)

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

200,000.00

1 ปี(45)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การสำรวจเพลี้ยไฟและศัตรูธรรมชาติในบางท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

ชีววิทยา

200,000.00

1 ปี (45)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การพัฒนาเทคโนโลยีการพ่อนเคลือบด้วย ความร้อนเพื่อการประยุกต์ในอุตสาห-กรรม

นายสิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

เคมี

2,090,876.00
ต่อปี

3 ปี
(44-46)

2. การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก

นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

19,000.00

1 ปี (45)

3. การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์

นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

เคมีอุตฯ

1,371,935.50
ต่อปี

2 ปี
(45-46)

4. การศึกษาการเรืองแสงของอลูมิเนียมออกไซด์ขณะฝังไอออน

นางสาวชนกพร ไชยวงศ์

ฟิสิกส์

200,000.00

1 ปี (45)

5. เทคโนโลยีนาโนของลำไอออน

ดร.ยู เหลียงเติ้ง

ฟิสิกส์

200,000.00

1 ปี (45)

6. การพัฒนากระดาษสาให้มีคุณสมบัติทนไฟ

นางสาววิมล ไสยสมบัติ

เคมี

200,000.00

1 ปี (45)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. ระบบไอออนอิมพลานเตชั่นเพื่องานวิจัยและฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรรวม

รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์

ฟิสิกส์

1,452,793.50

2 ปี
(44-45)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร

นายถิรพัฒน์ วิลยทอง

ฟิสิกส์

2,500,000.00
ต่อปี

3 ปี
ี(43-45)

2. การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล

นายเกตุ กรุดพันธ์

เคมี

2,500,000.00
ต่อปี

3 ปี
(44-46)

3. โครการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ

นายทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

2,466,666.00
ต่อปี

3 ปี
ี(45-47)

4. ทฤษฎีดิสตริบิวชันและทฤษฎรีปริภูมิบานาค

นายอำนวย ขนันไทย

คณิตศาสตร์

1,700,000.00
ต่อปี

3 ปี
(45-47)

ทุนพัฒนานักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การผลิตปาเปนจากเปลือกมะละกอ

นางสาวภาวิณี คณาสวัสดิ์

เคมี

34,000.00

3 เดือน

2. การป้องกันการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียม-อะลูมิเนียมบางชนิด

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

ฟิสิกส์

850,000.00
ต่อปี

2 ปี
(44-45)

3. ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

922,532.00
ต่อปี

3 ป
ี(45-47)

4. การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณสารหอมในข้าว

นางสุกัญญา วงศ์พรชัย

เคมี

644,976.00
ต่อปี

3 ปี(45-47)

5. ศักยภาพการผลิตไมโรซิเนสจากเชื้อราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด

นางนวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

521,546.00
ต่อปี

1 ปี
6 เดือน

6. การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ธรณีวิทยา

666,666.00
ต่อปี

3 ปี
(45-47)

7. การพัฒนาหัวจ่ายไอออนสำหรับผลิตบีมรวมอาร์กอน

ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

ฟิสิกส์

710,776.00

1 ปี (45)

ทุนองค์ความรู้ใหม่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การติดตามตรวจสอบระยะยาวของการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศ ไทย

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ชีววิทยา

666,666 ต่อปี

3 ปี
(45-47)

2. แมงมุมวงศ์โซดาริอิดีในเขตภาคเหนือตอนบน

รศ.เสาวภา สนธิไชย

ชีววิทยา

200,000 ต่อปี

2 ป
ี(45-46)

3. นิเวศวิทยาของสาหร่าย แมลงน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางประเภทในลำน้ำน่านและการประยุกต์ใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

166,666 ต่อปี

3 ป
ี(45-47)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. ความหลากหลายของไลเคนและชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในบริเวณที่ลุ่มที่ ถูกรบกวนนเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

อ.ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

ชีววิทยา

214,000 ต่อปี

22 เดือน (45-46)

2. การตรวจหาสารประกอบที่มีฤทธิ์ต่อต้านหนอนพยาธิและเป็นพิษต่อเซลส์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นใน 2 วงศ์คือ Annonaceae และ Ruiaceae

อ.ดร.วีระ วงศ์คำ

ชีววิทยา

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

3. โพรเจกทีฟคอมบินาทอลิกส์และทฤษฎียืนยง

ดร.มัตเตโอ มัยเนตติ

คณิตศาสตร์

400,000 ต่อปี

1 ปี

4. การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนเอสเส

อ.ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

เคมี

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

5. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการหาเคมีในการแปรสภาพเถ้าลอยเป็นวัสดุซีโอไลท์และการสำรวจเบื้องต้นเรื่องความสามารถในการดูดซับอิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

อ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

เคมี

239,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

6. อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดึ่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT

อ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

7. การศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของฟิล์มของสารประกอบ MgxZn1-xO ที่ เตรียมโดยวิธี ;lanar magnetron sputtering

อ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

8. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคในฟิล์มหนาของ PZT

อ.ดร.มาโนช นาคสาทา

ฟิสิกส์

237,500 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

9. การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที

อ.ดร.จิตรลดา เศรษฐกร

ฟิสิกส์

240,00 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

10. อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเมอรอพสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไบโอเบต

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)

11. การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไบโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลตแมกนีเซียมไบโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)

อ.ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี
(45-46)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก National Science Foundation (NSF-US)

ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

ชีววิทยา

1,034,868
ต่อปี

3 ปี
(45-47)

2. ความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง International Program in the Physics Science (IPPS) ประเทศสวีเดน

ศูนย์วิจัยนิวตรอน

ฟิสิกส์

84,264.10
(สำหรับปี 45)

3 ปี
(45-47)

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI) ประเทศไต้หวัน

ศูนย์วิจัยนิวตรอน

ฟิสิกส์

237,908.78

1 ปี (45)

4. การศึกษาวิจัยด้าน Chemical Sulfate Treatment น้ำทิ้งเหมืองแม่เมาะ

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

374,000.00

1 ปี (45)