ภาคผนวกที่ 8
 

โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์


โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1. การลำดับชั้นหินและลักษณะโครงสร้างของชุดหินช่วงอายุเพอร์เมียน/ไทรเอสซิกบริเวณเขื่อนกิ่วลม

รศ.สมพงษ์ จันทร์มี

ธรณีวิทยา

80,000

1 ปี (42)

2. สื่อประกอบการสอนสถิติเบื้องต้น

รศ.สนั่น สุภาสัย

สถิติ

106,900

1 ปี (42)

3. การศึกษารูปทรงเรขาของรอยเลื่อนตัวเชื่อมและผลกระทบของรอยเลื่อนต่อการเปิดหน้าเหมืองถ่านหินแม่เมาะจังหวัดลำปาง

อ.ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์

ธรณีวิทยา

60,000

1 ปี (43)

4. วัสดุผสมเพียโซอิเลกทริกเซรามิกส์-โพลิเมอร์ (แบบ 0-3)

รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล

ฟิสิกส์

197,625

1 ปี(43)

5. ระบบทะเบียนครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

30,000

1 ปี(43)

6. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะครุภัณฑ์) จากเงินงบประ มาณแผ่นดิน ปี2538-2543 ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอาภา ติยายน

สนง.เลขานุการคณะฯ

20,000

1 ปี(43)

7. การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมระบบ นิเวศกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร. ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

สถิติ

78,000

1 ปี(43)

8. การวิเคราะห์ค่าวัสดุต่อหัวนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

นางรสลิน วงค์ไชย

สนง.เลขานุการคณะฯ

27,000

1 ปี(43)

9. ระบบจัดการด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20,000

1 ปี(43)

10. โปรแกรมการวิเคราะห์รายรับค่าหน่วยกิตระดับภาควิชาสำหรับปีการศึกษา 2539-2541

นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง

สนง.เลขานุการคณะฯ

18,000

1 ปี(43)

11. การศึกษาการเคลือบกระดาษด้วยปิโตรเลียมแวกซ์ที่สกัดน้ำมันออกโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย

อ.ศันศนีย์ คำบุญชู

เคมีอุตสาหกรรม

100,000

1 ปี(43)

12. การเปลี่ยนแปลงแอคติวิตี้ของเอนไซม์ไฮโดรเลสบางชนิดที่ย่อยสลายผนังเซลล์ในระหว่างการสุกของผลมะม่วง

ผศ.ดร.กอบเกียรติ แสงนิล

ชีววิทยา

90,000

1 ปี(43)

13. ความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์เมืองบนที่สูงโดยเทคนิค RAPD

ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

ชีววิทยา

90,000

1 ปี(43)

14. ฐานข้อมูลแมลงศัตรูผักของประเทศไทย

ผศ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

40,000

1 ปี(43)

15. โฮมเพจสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

อ.ปรียานุช วงศ์ประภาส

วิทยาการคอมพิวเตอร์

40,000

1 ปี(43)

16. ธรณีวิทยาบริเวณเมืองปาย-แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ.บูรพา แพจุ้ย

ธรณีวิทยา

100,000

1 ปี(43)

17. ผลของลิปิดต่อการเปลี่ยนสภาพของแป้งมันสำปะหลังในที่ ๆ มีกรดแอสคอร์บิก

ดร.เพ็ญศิริ ศรีบุรี

เคมี

66,000

1 ปี(44)

18. การศึกษาพฤติกรรมของคอลลอยด์ในน้ำเคลือบเซรามิกศิลาดล

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

เคมี

100,000

1 ปี(44)

19. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ผศ.ภัทรา โรจนไพบูลย์

คณิตศาสตร์

100,000

1 ปี(44)

20. ความต้องการใช้บริการและทรัพยากรของผู้ใช้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรา อิสระชาญพาณิชย์

ห้องสมุดคณะวิทย์

17,500

1 ปี(44)

21. การใช้สเปคตรัมของเมตริกซ์แบบไม่สมมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

วิทยการคอมพิวเตอร์

40,000

1 ปี(44)

22. การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Puraria mirifica) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia)

ดร.กนกพร กวีวัฒน์

ชีววิทยา

122,400

1 ปี(44)

23. การเตรียมโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์ ด้วยวิธีเผาผนึกผงโลหะ

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

เคมีอุตสาหกรรม

200,000

1 ปี(44)

24. การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมปลายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์และคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ชองวิชาแคลคูลัส 206103

ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์

คณิตศาสตร์

26,500

1 ปี(44)

25. ระบบผู้เชี่ยวชาญโรคตระกูลส้ม

ดร.เสมอแข สมหอม

วิทยการคอมพิวเตอร์

24,300

1 ปี(44)

26. การพัฒนาชุดการทดลอง/สาธิต และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนเคมีวิเคราะห์สมัยใหม่

ดร.จรูญ จักรมุณี

เคมี

70,000

1 ปี(44)

27. การแปรสภาพของเสียหรือวัสดุชีวภาพที่มีค่าทางการค้าต่ำจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นกรดแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ทนความร้อนสูง

ดร.นฤมล ทองไว

ชีววิทยา

150,000

1 ปี(44)

28. การประยุกต์ใช้ไลเปสจาก Bacillus stearothermophillus P1 ในการเตรียมกรดไขมันโอเม M-S EPA และ DHA จากน้ำมันปลา

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

150,000

1 ปี(44)

29. การประเมินผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม ประชากรและสิ่งแวดล้อมกับการจัดสรรเวลาทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องกรณีจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

สถิติ

51,000

1 ปี(44)