ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2545

   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ ในปี 2545 ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้ การบริหารงานเน้นการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะผู้บริหารทุก 6 เดือน และพยายามปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เริ่มนำระบบการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในระดับคณะโดยมีการจัดทำตัวบ่งชี้คุณภาพจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดไว้ การดำเนินการประกันคุณภาพในระดับสำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชาทุกภาควิชามีความชัดเจน และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นส่วนมาก นอกจากนี้คณะยังนำระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่าย ในลักษณะ 3 มิติมาใช้ แม้ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจและการประสานงานระหว่างคณะกับภาควิชาต่างๆ ตลอดจนความไม่สมบูรณ์เต็มที่ของระบบ แต่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชีของคณะวิทยาศาสตร์เป็นระบบที่ชัดเจน และจะสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตได้อย่างถูกต้องในอนาคต
ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรที่บรรจุใหม่และสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับภาระงานภายในคณะ และการให้บริการทางวิชาการระดับพื้นฐานแก่คณะอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ การจัดการศึกษาได้พยายามมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์เพิ่มเติมจากแบบเดิม เพื่อให้การประเมินการสอนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีระบบการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ในระดับบัณฑิตศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรนานาชาติถึง 5 หลักสูตร และมีโครงการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีโอกาสไปทำวิจัยในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศต่างๆ
ด้านการวิจัยสำหรับปี 2545 คณาจารย์สามารถแสวงหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนนอกคณะฯเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา โดยคณะมีนโยบายที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการอบรมให้ความรู้ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน และช่วยประสานงานในการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในปี 2545 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 113 เรื่อง วารสาร Chiang Mai Journal of Science 12 เรื่อง เสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ 42 เรื่อง และในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 143 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ยังมีโครงการร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการลงนามในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากผลงานวิจัยแล้ว ในปี 2545 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน คือ ศ.ดร. ทวี ตันฆศิริ และ ศ. อำนวย ขนันไทย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เมธีวิจัยอาวุโส จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การดำเนินการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นพันธกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกหลายองค์กร เช่น สสวท. สอวน. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่ การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภายในคณะ ให้บริการวิชาการผ่านสถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือชั้นสูงจากห้องปฏิบัติการและห้องวัจัยของภาควิชาต่างๆ รวมทั้งศูนย์ทดสอบและสอบเทียบทางด้านจุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของสถานบริการฯ และปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ยังมีนโยบายที่จะจัดให้มีศูนย์เครื่องมือกลาง เพื่อให้บริการทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 อาคาร ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2545 นี้ อาคารทั้งสองจะทำให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถขยายเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้กำหนดไว้มากขึ้น และสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างเพียงพอในอนาคตรองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์