การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

 


1 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
แนวการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ฉะนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษาหาข้อมูลโดยอิสระ ซึ่งบทบาทของห้องสมุดย่อมต้องสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งโดยอาศัยระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และกระบวนการจัดบริการที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้ บริการเข้าถึงสารนิเทศต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกกลุ่ม ให้พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการจัดระบบการค้นคว้าสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างแท้จริง
สถิติการใช้บริการห้องสมุดใน ปี 2545 (มิถุนายน - ตุลาคม 2545) ดังนี้
1. จำนวนทรัพยากรสารนิเทศ
หนังสือ
55,755 เล่ม
-ภาษาไทย
22,058 เล่ม
-ภาษาต่างประเทศ
33,697 เล่ม
โครงงานวิทยาศาสตร์
2,511 รายการ
วิทยานิพนธ์
2,372 รายการ
รายงานการค้นคว้าอิสระของ น.ศ.ป.ตรี
3,458 รายการ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล
2,544 รายการ
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
3,350 รายการ
เอกสารสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
2,120 รายการ
วารสาร
301 เล่ม
หนังสือพิมพ์
10 ฉบับ
โสตฯ/เทป/วิดีโอ
498 ม้วน
CD
262 แผ่น
คอมพิวเตอร์
30 เครื่อง
Online Database(ฐานข้อมูลเฉพาะ)
4 ฐาน
2. การให้บริการ
.2.1 ผู้เข้าใช้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์
113,515 คน
วันเสาร์-อาทิตย์
2,337 คน
2.2 บริการทำบัตรสมาชิก
668 คน
หนังสือ
79,373 เล่ม
วารสาร
1,352 เล่ม
หนังสือพิมพ์
244 เล่ม
โสตทัศนวัสดุ
346 รายการ
2.3 บริการยืมระหว่างห้องสมุด(Inter Library Loan)
44 รายการ
2.4 บริการหนังสือสำรอง
548 ครั้ง
2.5 บริการจองหนังสือ
950 ครั้ง
2.6 บริการ Document Delivery (DD)
203 ครั้ง
3. บริการช่วยการค้นคว้า
1,312 คำถาม
3.1 บริการตอบคำถามทั่วไป
960 คำถาม
3.2 บริการตอบคำถามที่ใช้เวลาในการค้นคว้า
352 คำถาม
4. บริการสืบค้นสารนิเทศ
25,237 ครั้ง
4.1 ฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดอื่น ๆ ในประเทศไทย (OPAC)
24,768 ครั้ง
4.2 ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดี - รอม (Intra Net)
- ครั้ง
4.3 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet
469 ครั้ง
5. บริการจุลสาร
290 รายการ
6. บริการแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง
2,342 รายการ
7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม
16 เรื่อง
8. บริการมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)
84 เล่ม
9. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
6 ครั้ง
10.บริการการฝึกอบรมผู้ใช้ห้องสมุด (Library Training)
8 ครั้ง
10.1 แบบทั่วไป
87 คน
10.2 แบบเจาะลึก
- คน
10.3 บริการแนะนำการใช้สื่อทันสมัย
53 คน
11. บริการโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
1,876 ครั้ง
12. บริการแนะนำการใช้วารสารและหนังสือพิมพ์
352 ครั้ง

2 การบริการโสตทัศนศึกษา

หน่วยโสตทัศนศึกษา เป็นหน่วยงานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีการบริการต่างๆ ดังนี้
   • ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอและซีดี ด้วยระบบดิจิตอล
   • บริการให้ยืมโสตทัศนูปกรณ์ : เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์
    ไมโครโฟน จอฉาย ลำโพงฮอร์น เครื่องเล่นวีดีโอ
   • งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ : บริการเขียนป้ายผ้า บริการเขียนหัวข้ออบรมสัมมนา บริการเขียนป้ายโปสเตอร์
    ป้ายชื่อ
   • งานถ่ายภาพ : บริการถ่ายรูป/ สไลด์งานการเรียนการสอนและงานวิจัย Copy Slide
   • งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค : บริการทำสไลด์นำเสนอด้วย Power Point บริการสแกนภาพด้วยคอมพิวเตอร์
    บริการออกแบบกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Photoshop และ IIIustrator บริการทำต้นฉบับแผ่นใสทำแผ่นสีและ
    ขาวดำ บริการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์หัวข้อเสนอผลงานวิจัย