โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

 


ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย (Postgraduate Education Development for the Development of Higher Education in Thailand-PED) โดยนำโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในช่วงปี 2542 -2544 เข้ามาร่วมในโครงการนี้ เรียกว่าเป็นโครงการระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในสถาบันการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาเอกที่มีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และ ให้สามารถผลิตและพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทดแทนการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งสนับสนุนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยทั้งการวิจัยประยุกต์และการวิจัยบริสุทธิ์ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ในโครงการระยะที่ 1 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับ
University of Washington, Seattle/ สหรัฐอเมริกา ; Monash University/ ออสเตรเลีย
Karlsruhe Research Centre/ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ; Birkbeck College/ อังกฤษ
Liverpool John Moores University/ อังกฤษ ; University of Hull/ อังกฤษ

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล ร่วมกับ
University of Leeds/ อังกฤษ ; Monash University/ ออสเตรเลีย
Freiberg University of Mining and Technology, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ
Uppsala University/ สวีเดน ; Royal Institute of Technology(Stockholm)/ สวีเดน
Lund University/ สวีเดน ; University of Leeds/ อังกฤษ
Chalmer University of Technology/ สวีเดน

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ
School of Materials, University of Leeds/ อังกฤษ

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ร่วมกับ
The University of Birmingham/ อังกฤษ

ปัจจุบัน มีนักศึกษากำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ทั้ง 5 หลักสูตร รวม 32 คน (รายละเอียดดูได้ที่ ภาคผนวก 12 )