ภาคผนวกที่ 13

 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2544 ถึงเดือน กันยายน 2545

ชื่อ - สกุล

โท

เอก

เสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง

การประชุม

สถานที่

ระหว่าง
วันที่

ประเทศ

จัดโดย

1

2

นายธรรดร
โสตถิอำรุง
รหัส 4225258
ภาควิชา
ชีววิทยา

/  

 

 
Antifungal acyivity of Extract of Eugenia caryophyllus (Spreng) Bullock and Harrison. Against some phytopathogeria molols
World Conference on Medicinal and Aromatic Plant
Hungarian
Academy of
Sciences,
Budapest
Hungary
2544
กรกฎาคม
8-11
Hungary
Diamond
Congress Ltd.

นายรัฐพล
พรประสิทธิ์
รหัส 4225274
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 
Inhibitory Effect of Extract of Mammea siamensis Kost. On some Plant Pethogenic Molds
World Conference on Medicinal and Aromatic Plant
Hungarian
Academy of
Sciences,
Budapest
Hungary
2544
กรกฎาคม
8-11
Hungary
Diamond
Congress Ltd.

น.ส.ฐิติมา
จิยะวรนันท์
รหัส 4225711
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

/

     
Effects of the Extracts of Stemona tuberosa Lour. And Acorus calamus Linn. On the Insect Prsts of Plutella Linnaeus
World Conference on Medicinal and Aromatic Plant
Hungarian
Academy of
Sciences,
Budapest
2544
กรกฎาคม
8-11
Hungary
Diamond
Congress Ltd.

น.ส.พิชญา
มังกรอัศวกุล
รหัส 4225714
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

/

     
Inhibitory effect of extract of Acorus calamus Linn.on some plant pathogenic molds
World Conference on Medicinal and Aromatic Plant
Hungarian
Academy of
Sciences,
Budapest
2544
กรกฎาคม
8-11
Hungary
Diamond
Congress Ltd.

น.ส.สมจิตร
อยู่เป็นสุข
รหัส 4379534
ภาควิชา
เทคโนโลยี ชีวภาพ

 

   /  
Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi from rhizosphere of Macaranga denticulata (BI.) Mull. Arg.in Mae Hong Son province, Thailand
Third International Conference on Mycorrhizas
Adelaide
Convention
Center,
Adelaide,
Australia
2544
กรกฎาคม
8-13
Australia
Adelaide University,
South Australia

น.ส.จีรพร
เพกเกาะ
รหัส 4225254
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
The blooming of Microcystis aeruginusa Kutz and Water Quality in the cesserroir of Mae Kuang Udomtara, Chiang Mai, Thailand
5th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Noosa Lake
Resort,
Noosa Qld
2544
กรกฎาคม
15-21
Australia
Common Wealth
Scientific and Industrial
Research Organisation
(CSIRO) National
Research center for Environmental
toxicology
(NRCET)

นายรัฐภูมิ
พรหมณะ
รหัส 4225275
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Distribution of Toxic Cyanobacteria and Water Quality in Kwan Phayao, Phayao Province
5th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Noosa Lake
Resort,
Noosa Qld
2544
กรกฎาคม
15-21
Australia
Common Wealth
Scientific and Industrial
Research Organisation
(CSIRO) National
Research center for Environmental
toxicology
(NRCET)

น.ส.นพรัตน์
ภาณุวณิชชากร
รหัส 4325235
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Analysis of Toxic Cyanobacteria in Lamtakong Dam Reservoir, Nakorn Ratchasima Province, Thailand
5th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Noosa Lake
Resort,
Noosa Qld
2544
กรกฎาคม
15-21
Australia
Common Wealth
Scientific and Industrial
Research Organisation
(CSIRO) National
Research center for Environmental
toxicology
(NRCET)

นายเนติ
เงินแพทย์
รหัส 4325238
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Toxic Cyanobacteria in Nong Han Reservoir, Saconnakorn, Thailand
5th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Noosa Lake
Resort,
Noosa Qld
2544
กรกฎาคม
15-21
Australia
Common Wealth
Scientific and Industrial
Research Organisation
(CSIRO) National
Research center for Environmental
toxicology
(NRCET)

นายศิริพงษ์
เกียรติประดับ
รหัส 4325256
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
The Investigation of Toxic Cyanobacteria in Bang Phra Reservoir, Thailand
5th International Conference on Toxic Cyanobacteria
Noosa Lake
Resort,
Noosa Qld
2544 กรกฎาคม
15-21
Australia
Common Wealth
Scientific and Industrial
Research Organisation
(CSIRO) National
Research center for Environmental
toxicology
(NRCET)

น.ส.รัตติกาล
จันทิวาสน์
รหัส 4265202
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

   /  

1) Combination of FFF and FIA

2) A cost-effective Gravitational Field-Flow Fractionation System

International Congresson Analytical Science 2001
Waseda
University,
Tokyo, Japan
2544
สิงหาคม
3-10
Japan
Japan Society
for
Analytical Chemistry
(JSAC)

นายวุฒินันท์
ศิริรัตนวรางกูล
รหัส 4025274
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
The Influemce of pH, BOD5 and COD on the Distribution of Phytoplankton in the Mae-Kha canal, Chiang Mai,1999

7th International

Phycological Congress

Aristolle University
in Thesaloniki,
Greece
2544
สิงหาคม
19-25
Greece
Aristolle Universityin Thesaloniki, Greece

นายทวีเดช
ไชยนาพงษ์
รหัส 4125261
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Influence of Environmental Factor on Free-Living Nitrogen-Fixing Cyanobacteria in Rice Field

7th International

Phycological Congress

Aristolle University
in Thesaloniki,
Greece
2544
สิงหาคม
19-25
Greece
.Aristolle Universityin Thesaloniki, Greece

น.ส.พรศิริ
ตู้ลาลักษณ์
รหัส 4125275
ภาควิชา
ชีววิทยา

 /  

 

 
Seasonal Succession of Phytoplankton in Mae Ngat Somboonchol Dam Reservoir, Chiang Mai, Thailand

7th International

Phycological Congress

Aristolle University
in Thesaloniki,
Greece
2544
สิงหาคม
19-25
Greece
Aristolle Universityin Thesaloniki, Greece

น.ส.วิพรพรรณ
โพธิดา
รหัส 4165024
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

   /  
Microfungi on Musa acuminata from Mae Hong Son, Thailand
Mycological Society of America Meeting
The Salt Palace
Convention Center,
Salt Lake City,
Utha, U.S.A.
2544
สิงหาคม
25-29
U.S.A.
Mycological Society
of America

น.ส.บุญสม
บุษบรรณ์
รหัส 4365301
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Endophytic fungi from Zingiberaccae: Alpinia malaccensis
Mycological Society of America Meeting
The Salt Palace
Convention Center,
Salt Lake City,
Utha, U.S.A.
2544
สิงหาคม
25-29
U.S.A.
Mycological Society
of America

นายทัตพร
คุณประดิษฐ์
รหัส 4365330
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

   /  
Distribution of macroalgae in Mae Sa Stream. Doi Suthep-Pui National Park,Chiang Mai, Thailand
7th International Phycological Congress
Aristotle University.
Thessaloniki,
Greece
2544
สิงหาคม
18-25
Greece
International
Phycological Society
and Institute of Botany,
Aristotle University,
Thessaloniki, Greece

น.ส.อุดมลักษณ์
สมพงษ์
รหัส 2544 /65332
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

   /  
Cyanophyte in Hot Spring Areas of Northern Thailand
7th International Phycological Congress
Aristotle University.
Thessaloniki,
Greece
2544
สิงหาคม
18-25
Greece
International
Phycological Society
and Institute of Botany,
Aristotle University,
Thessaloniki, Greece

นายธีรวรณ
บุญวรรณ
รหัส 3965502
ภาควิชา
ฟิสิกส์

     /  
Plasma Emission in MEVVA and RF-Discharge Ion Sources
The 9th International Conference on Ion Sources
Oakland Marriott
City Center,
California,
U.S.A.
2544
กันยายน
2-7
U.S.A
Lawrence Berketey National Laboratory

นายภควิน
ด่านกิตติภากูล
รหัส 4225268
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Ground Surface Spider Fanna in Tropical Forest Communities
8th Annual Meeting of the Mediteranean Science Society
Patision Campus,
TEI, Athens,
Greece
2544
กันยายน
24-28
Greece
Technological
Education Institute
of Athens
(TEI, Athens)

น.ส.สุภาวรรณ
วงศ์คำจันทร์
รหัส 4265351
ภาควิชา
ชีววิทยา

   

 

 /
Propagation of Native Forest Tree Species for Forest Restoration in Doi Suthep-Pui National Park
Tropical Forest Symposium:The Art and Practice of Conservation Planting
The New International
Conference Hall,
Taipei, Taiwan
2544
กันยายน
23-30
Taiwan
Taiwan Forestry
Research (TFRI)

นายสาคร
ริมแจ่ม
รหัส 4165048
ภาควิชา
ฟิสิกส์

 

   /  
An Rf-Gun optimized for Femto-Second Electron Bunches
APAC'01,Second Asian Pacific Accelerator Conference
Media Center
Hotel, Beijing,
China
2544
กันยายน
17-21
China
APAC'01 Scientific Program Committee

นายสาธิต
แซ่จึง
รหัส 4365178
ภาควิชา
คณิตศาสตร์

   

 

 /
Some Genetic Properties in Musielak-Orlicz Sequence Space
Trends in Banach Spaces and Operater Theory
The University of
Memphis
2544
ตุลาคม
5-9
U.S.A
Dept. of mathematical
science, TheUniversity
of Memphis & Dept. of
Mathematics The
University of Mississippi

น.ส.ภรณี
ประสิทธิ์อยู่ศีล
รหัส 4225269
ภาควิชา
ชีววิทยา

 /  

 

 
Ant Diversity in Doi Inthanon, Thailand
3rd AneT Workshop in Hanoi, Vietnam
Hanoi, Vietnwm
2544
พฤศจิกายน
3 - 6
Vietnam
DIWPA Network for
Social Insect Collections
and DIVERSITAS in
West Pacific and Asia

นายภควิน
ด่านกิตตภากูล
รหัส 4225268
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Potential Spiders For Ecotourism Of Taru Tao Island Southern Thailand
Ecology of Insular Biotas
City Campus,
University of
Auckland,
New Zealand
2545
มกราคม
14-18
New Zealand
The University
of Auckland,
New Zealand

นายกัมปนาท
ขวัญศิริกุล
รหัส 4465426
ภาควิชา
ธรณีวิทยา

 

   /  
Groundwater recharae Assessment of the Lampang Basin,Northern Thailand
International Groundwater conterence: Balancing The Groundwater Budqet
Darwin,Northern
Territorn
2545
พฤษภาคม
12-17
Australia
International Association
of Hydroqeoloaists,
Australian National
Chapter

น.ส.รัตติกาล
จันทิวาส
รหัส 4265202
ภาควิชา
Analytical
Chemistry

 

   /  
Gravitational Field-Flow Fractionation with Electrothermal Atomic Absorbtion Spectrometry for Size-based Speciation of Iron in Clays and Sediments
Tent International Symposium on Field-Flow Fractionation
The University of
Amsterdam, on
the location
Roetersstraat/
Nieuwe
Achtergracht

2545
มิถุนายน

2-5

Netherlands
University of
Amsterdam,
Amsterdam,the Netherlands

น.ส.ปริญญา
มาสวัสดิ์
รหัส 4265201
ภาควิชา
เคมี

   

/

 
Disposable Gold-Coated Screen-Printed Carbon Electrode (SPCE) Mercury-Free for Lead Detection with Flow Injection
9th International Meeting on Chemical Sensors
Boston Park
Plaza Hotel,
Boston,USA
2545
กรกฎาคม
7-10
USA
Elsevier Science

น.ส.อัญชลี
เขื่อนเพชร
รหัส 4325264
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

     
Cultivation of Spirulina platensis(Arthrospira), CMU1 and CMU2, Using Biogas effluent water frompig farm
26th annual and 50th annivensany congress of Japanese Society of Phycology and 3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
for Environmental
Studies, Onogawa,
Tsukuba Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

น.ส.นพรัตน์
ภาณุวณิชชากร
รหัส 4325235
ภาควิชา
ชีววิทยา

   

/

 
Diversity of Phytoplankton and Water Quality in the Reservoir of Lamtakong Dam,Nakorn Ratchasima Province Thailand
3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
of Advanced
Industrial Science
and Technology
(AIST)
Tsukuba City,
Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

นายเนติ
เงินแพทย์
รหัส 4325235
ภาควิชา
ชีววิทยา

 /  

 

 
Diversity of Desmids in Nong Han Reservoir, Sakonnakorn Province Thailand
3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
of Advanced
Industrial Science
and Technology
(AIST)
Tsukuba City,
Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

น.ส.คนึงกานต์
กลั่นบุศย์
รหัส 4425219
ภาควิชา
ชีววิทยา

 /  

 

 
Phytase Activity From Thermotolerant Blue-green ALGAE From Hot Spring in Northern Thailand
3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
of Advanced
Industrial Science
and Technology
(AIST)
Tsukuba City,
Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

น.ส.สุทธวรรณ
สุพรรณ
รหัส 4425235
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

 

 

 

 

 

 

Diversity of magcroalgae and benthic diatom in Huay Khayang watershed, Kanjanaburi province, Thailand
3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
of Advanced
Industrial Science
and Technology
(AIST)
Tsukuba City,
Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

นายทัตพร
คุณประดิษฐ์
รหัส 4365303
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Diversity of magcroalgae in two rivers of Northern Thailand
3rd Asian Pasific Phycological Forum on Algae 2002
National Institute
of Advanced
Industrial Science
and Technology
(AIST)
Tsukuba City,
Japan
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
National Institute
for Environmental
Studies (NIES),
Japaneas Society of
Phycology (JSP)

นายพงศ์ศรัณย์
จันทร์ชุ่ม
รหัส 4465333
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Water Quality and Algae in Chiang Mai Moat in 1988(1)
Algae 2002
University of
Tsukuba
2545
กรกฎาคม
19-24
Japan
The Japaness
Society of
Phycology(JSP) and
The Asian Pacific
Phycological
Association (APPA)

น.ส.อรวรรณ
อุดมพร
รหัส 4365521
ภาควิชา
วัสดุศาสตร์

 

 

 

 

/

 

 

The Preparation of 0-3 Composites Between PbTiO3 Ceramic and Polyethelene
10th Annual Conference of institute of Materials (East Asia) Materials in Nanotechnology
Conrad Centennial
Hotel, Singapore
2545
สิงหาคม
1-3
Singapore
School of Mechanical &
Production Engineering
Nanyang Technological
University Singapore

น.ส.รุ่งนภา
ทิพากรฐิติกุล
รหัส 4465034
ภาควิชา
วัสดุศาสตร์

 

 

 

 

/

 

 

Preparation and Characterization of Lead Zirconate Titanate powders by a Two-Step Mixed Oxide Technique
10th Annual Conference of institute of Materials (East Asia) Materials in Nanotechnology
Conrad Centennial
Hotel, Singapore
2545
สิงหาคม
1-3
Singapore
School of Mechanical &
Production Engineering
Nanyang Technological
University Singapore

นายนราธิป
วิทยากร
รหัส 4465036
ภาควิชา
วัสดุศาสตร์

 

 

 

 

/

 

 

Effect of Carbon on Properties PE 0.3 P2T/PE
1st International Conference on Materials Processing for Properties and PERFORMANCE (MP3)
Conrad Centennial
Hotel, Singapore
2545
สิงหาคม
1-3
Singapore
School of Mechanical &
Production Engineering
Nanyang Technological
University Singapore

นส.นันทิยา
อัจจิมารังษี
รหัส 4465327
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Preliminary Observations on an Isolated Duskylangur(Trachypithecus obscurus) Population at KHAO LOMMUAK in Southern Thailand
The Xiyth Congress of The International Primatological Society
กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน
2545
สิงหาคม
4-10
จีน
International
Primatological
Society

นางสุรีย์พร
เจรียงประเสริฐ
รหัส 4365338
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Taxonomy of the Lichen Family Pertusariaceae in Thailand
The 7th International Mycological Congress in Oslo, Norway, 2002
International
Mycological
congress
Committee
2545
สิงหาคม
11-17
Norway
University of
Oslo
(Blindern campus)

น.ส.สมจิตร
อยู่เป็นสุข
รหัส 4379534
ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

 

/

 

 

Arbuscular Mycorrhizas from the Rhixosphere of Macarang denticulata and Their Effects on the Host Plant at Different Levels of Fertilizer
The 7th International Mycological Congress in Oslo, Norway, 2002
International
Mycological
congress
Committee
2545
สิงหาคม
11-17
Norway
University of
Oslo
(Blindern campus)

น.ส.สุวิมล
นวลพระลักษณ์
รหัส 3965202
ภาควิชา
เคมี

 

 

 

 

/

 

 

 

Effect of Sintering Temperature on PZT Ceramics Synthesized from Coprecipitation and Hydrothermal Processes
8th ICCPS 2002 Interantional Conference on Ceramic Processing Roule
Technology
University Hambury-
Herburg,Herburg,
Germany
2545
กันยายน
2-6
Germany
Technology
University
Hambury-Herburg,

น.ส.ปะราลี
แว่นแก้ว
รหัส 4525115
ภาควิชา
เคมี

/

 

 

 

 

 

 

Effect of pH on Oxalate Preparation of Strontium Titanate Powders
8th ICCPS 2002 International Conference on Ceramic Processing Science
Technology
University Hambury-
Herburg,Herburg,
Germany
2545 กันยายน
2-6
Germany
Technology
University
Hambury-Herburg,

นายภูสิต
ปุกมณี
รหัส 4165013
ภาควิชา
เคมี

 

 

 

 

/

 

 

Effect of Sintering Temperature on Microstructure of Hydrothermally Prepared Bismuth Sodium Titanate Ceramics
8th ICCPS 2002 International Conference on Ceramic Processing Science
Technology
University Hambury-
Herburg,Herburg,
Germany
2545 กันยายน
2-6
Germany
Technology
University
Hambury-Herburg,

นายพิทักษ์
อยู่มี
รหัส 4265211
ภาควิชา
เคมี

 

 

 

 

/

 

 

Characterization of Perovskite Lead Iron Niobate Powders Synthesized by Partial Oxalate Method
8th ICCPS 2002 International Conference on Ceramic Processing Science
Technology
University Hambury-
Herburg,Herburg,
Germany
2545 กันยายน
2-6
Germany
Technology
University
Hambury-Herburg,

น.ส.ละอองนวล
ศรีสมบัติ
รหัส 4565226
ภาควิชา
เคมี

 

 

 

 

 

/

 

 

Synthesis and Characterisation of Magnesium Niobafe Nanopowders from Oxalafe Precursors
8th ICCPS 2002 International Conference on Ceramic Processing Science
Technology
University Hambury-
Herburg,Herburg,
Germany
2545 กันยายน
2-6
Germany
Technology
University
Hambury-Herburg,

น.ส.รักษา
อิสรคัมภีร์
รหัส 4375751
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Effect of Aloe rera Agneons Extract and Chitosan on Quality and Storage Life of Line
13th FESPP Congress 2002
Hersonissos
Crete, Greece
2545 กันยายน
1-6
Greece
PESPP
Congress

น.ส.วังวร
ังฆเมธาวี
รหัส 4325255
ภาควิชา
ชีววิทยา

/

 

 

 

 

 

 

Vascular Ground Flora in Dipterocurp-Oak Forest in Northern Thailand
1st GTI Regional Workshop in Asia
Marriott Putrajaya
Hotel, Malesia
2545 กันยายน 10-17
Malesia
GTI National
Focal
Point of Japan

นางอุบลวรรณ
อุโพธิ์
รหัส 4365337
ภาควิชา
ชีววิทยา

 

 

 

 

/

 

 

Ethnobotanical Studies in Communities (Muslim Thais) Located Around Toh-Daeng Peat Swamp Forest, Thailand
People and Biodiversity
Addis Ababa.
Ethiopia
2545 กันยายน 16-20
Africa
The International
Socirty of
Ethiobiodogy