การแบ่งส่วนราชการและบริหาร

   


คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการคือ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และสำนักงานเลขานุการคณะ

          การบริหารในสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งเป็นงานและหน่วยดังนี้
งานบริหารและธุรการ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยสารบรรณ (2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ (3) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานคลังและพัสดุ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยการเงินและบัญชี และ (2) หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ได้แก่
1. งานวางแผนเพื่อพัฒนา
2. งานการงบประมาณ
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4. งานพัฒนาระบบโปรแกรม

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติได้แก่
1. งานบริหารการวิจัย
2. งานบริการงานวิจัย
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานทุนการศึกษาดูงานและวิจัย

งานบริการการศึกษา
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มีหน่วยงานประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ
1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
2. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
3. หน่วยโสตทัศนศึกษา
4. หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ
5. หน่วยกิจการนักศึกษา
6. ห้องสมุดคณะ

สำหรับงานที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ หน่วยกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และงานบริการการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา

สำหรับการบริหารงานในระดับภาควิช ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้านธุรการและสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา
ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ ซึ่งงานทั้งสองฝ่ายนี้สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการภาควิชา