ภาคผนวกที่ 19

 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา


รายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตุลาคม 2544 - กันยายน 2545

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โท

เอก

เสนอผลงาน
ทางวิชาการเรื่อง

การประชุม

ระหว่างวันที่

ประเทศ

สถานที่

จัดโดย

1

2

1

นายตรัย
เป๊กทอง
4165021
ชีววิทยา

 

 

/

 

Water Nutrient Chemistry Analysis

การฝึกอบรมระยะสั้น

2544
พฤษภาคม 7 -
มิถุนายน 8

England

Essex
University

Department
of Biological,
Graduate
School
University
of Essex

2

นายสุรศักดิ์
เอื้อไพบูลย์
4325333
ธรณีวิทยา

/

 

 

 

เพื่อเข้าศีกษาวิชา Geology 481a ที่ California State University, Fuller USA

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ(สถาบัน CSUE ประเทศ USA)

2545
พฤษภาคม
14-17

USA

สถาบัน
CSEU

-

3

นายทีฆายุ
เบญจวรรณ
4425328
ธรณีวิทยา

/

 

 

 

เพื่อเข้าศีกษาวิชา Geology 481a ที่ California State University, Fuller USA

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ(สถาบัน CSUE ประเทศ USA)

2545
พฤษภาคม
14-17

USA

สถาบัน
CSEU

-

4

นายทัตพร
คุณประดิษฐ์
4365330
ชีววิทยา

 

 

/

 

Water Nutrient Chemistry Analysis

การฝึกอบรมระยะสั้น

2544
7 พฤษภาคม
-มิถุนายน 8

England

Essex
University

Department
of Biological,
Graduate
School
University
of Essex

5

นางอโนดาษ์
จารุจินดา
4065021
เคมีฟิสิกัล

 

 

 

/

-

การทำวิจัยต่างประเทศระยะสั้น

2544
กรกฎาคม 1 -
ธันวาคม 31

England

Polimer Science Center, Reading University, England

Department of Physics,
Reading
University

6

น.ส.จีรพร
เพกกะ
4225254
ชีววิทยา

/

 

 

 

 

ไปทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

2544
ตุลาคม 20-
พฤศจิกายน20

Scotland

University of Dundee,
Dundee

Biological
Department,
University of
Dundee,
Dundee,
Scotland

7

นายรัฐภูมิ
พรหมณะ
4225275
ชีววิทยา

/

 

 

 

 

ไปทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

2544
ตุลาคม
20-20
พฤศจิกายน

Scotland

University of Dundee,
Dundee

Biological
Department,
University of
Dundee,
Dundee,
Scotland