ภาคผนวกที่ 3

 

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

1

น.ส.ละอองนวล ศรีสมบัติ

เคมี

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

2

นายบูรพา แพจุ้ย

ธรณี

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ทบวงมหาวิทยาลัย

3

น.ส.สันทนา เจียกใจ

ฟิสิกส์

ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว

4

น.ส.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ทบวงมหาวิทยาลัย

5

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

วัสดุศาสตร์

ปริญญาโท

ไทย

ส่วนตัว.