ภาคผนวกที่ 10

 

รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่


ลำดับที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน

1

น.ส.กัญญุตา ภู่ชินาพันธ์

อาจารย์

คณิตศาสตร์

22 ตุลาคม 2544

2

นายสมชัย ลาภอนันต์นพคุณ

อาจารย์

เคมี

1 พฤศจิกายน 2544

3

Dr. Matteo Mainetti

อาจารย์

คณิตศาสตร์

6 พฤศจิกายน 2544

4

นายพุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์

อาจารย์

เคมี

15 พฤศจิกายน 2544

5

นายอธิพงศ์ งามจารุโรจน์

อาจารย์

ฟิสิกส์

20 พฤศจิกายน 2544

6

น.ส.กมลพรรณ เพ็งพัด

อาจารย์

ฟิสิกส์

26 พฤศจิกายน 2544

7

น.ส.อรุโณทัย จำปีทอง

อาจารย์

ชีววิทยา

2 มกราคม 2545

8

นายอานนท์ ชัยพานิช

อาจารย์

ฟิสิกส์

2 มกราคม 2545

9

นายประพุทธ์ ถาวรยุติการต์

อาจารย์

เคมี

2 มกราคม 2545

10

นายสุภาพ ชูพันธ์

อาจารย์

ฟิสิกส์

4 กุมภาพันธ์ 2545

11

นายเจน จันทรสุภาเสน

นักวิทยาศาสตร์

เคมี

1 มีนาคม 2545

12

น.ส.ผกาทิพย์ อักษรนันท์

อาจารย์

เคมี

1 มีนาคม 2545

13

น.ส.กาญจนา ดำริห์

อาจารย์

เคมี

1 มีนาคม 2545

14

น.ส.ศิริวรรณ ศิรินินทศักดิ์

อาจารย์

เคมี

1 เมษายน 2545

15

นายประจักษ์ แซ่หลู่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานนโยบายและแผน

2 เมษายน 2545

16

น.ส.อรวรรณ คำมั่น

อาจารย์

ฟิสิกส์

9 เมษายน 2545

17

น.ส.พันธนีย์ อินต๊ะรัตน์

นักวิทยาศาสตร์

งานบริการงานวิจัยฯ

1 พฤษภาคม 2545

18

น.ส.ปานใจ ประไพพงษ์

อาจารย์

เคมี

8 พฤษภาคม 2545

19

นายรุ่งธรรม สุขสันต์

อาจารย์

ฟิสิกส์

3 มิถุนายน 2545

20

นายวฐา มินเสน

อาจารย์

สถิติ

3 มิถุนายน 2545

21

นายปรารถนา ใจผ่อง

อาจารย์

คณิตศาสตร์

3 มิถุนายน 2545

22

น.ส.รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์

อาจารย์

เคมี

10 มิถุนายน 2545

23

น.ส.อังคณา เสาวภาคหิรัณย์

อาจารย์

เคมี

14 มิถุนายน 2545

24

นายอาทิตย์ ลภิรัตนากูล

อาจารย์

ฟิสิกส์

14 มิถุนายน 2545

25

น.ส.นงลักษณ์ ทนดี

อาจารย์

ฟิสิกส์

24 มิถุนายน 2545

26

น.ส.พิมผกา ลือชัย

อาจารย์

สถิติ

1 กรกฎาคม 2545

27

น.ส.ธัญวดี ฤทธิวิกรม

อาจารย์

เคมี

1 สิงหาคม 2545

28

น.ส.สุรินทร์ สายปัญญา

อาจารย์

เคมี

1 สิงหาคม 2545

29

นายวัลย์ชัย พรมโนภาส

อาจารย์

ฟิสิกส์

13 สิงหาคม 2545

30

น.ส.ศิริพร ชัยศรี

อาจารย์

ฟิสิกส์

2 กันยายน 2545

31

นายทินกร เตียนสิงห์

อาจารย์

เคมี

1 ตุลาคม 2545

32

น.ส.รุจิรา อุ่นเจริญ

อาจารย์

คณิตศาสตร์

1 ตุลาคม 2545

33

นายชำนาญ ราญฎร

อาจารย์

เคมี

15 ตุลาคม 2545

34

น.ส.กมลวรรณ ก่อเจริญ

อาจารย์

คณิตศาสตร์

21 ตุลาคม 2545

35

น.ส.เนตรนภา พรหมสวรรค์

อาจารย์

เคมี

28 ตุลาคม 2545