นักศึกษา

 


1) การรับเข้านักศึกษา - ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้
1. สอบโควตาภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8)
2. สอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนประมาณ 30% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับทั้งหมดตามแผน 8)
3. สอบตามโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้
3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
3.3 โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)
3.4 โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
3.5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์
3.6 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
3.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
โดยเปิดรับสมัครรับนักศึกษาเข้าในโครงการพิเศษทุกโครงการประมาณปีล 125 คน คิดเป็น 20% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 8 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)
2) นักศึกษาปัจจุบัน - ในปีการศึกษา 2545 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 913 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 639 คน
ระดับปริญญาโท 247 คน
ระดับปริญญาเอก  27 คน
ในปีการศึกษา 2544 จำนวนนักศึกษารวมทั้งคณะมีจำนวน 2,904 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี 2201 คน
ระดับปริญญาโท  560 คน
ระดับปริญญาเอก 143 คน


รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเป็นดังนี้
ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

267

เคมี

67

เคมี

39

-

-

การสอนเคมี

2

-

-

ชีววิทยา

195

ชีววิทยา

108

ชีววิทยา

41

เคมีอุตสาหกรรม

187

เคมีอุตสาหกรรม

21

 

 

ฟิสิกส์

168

ฟิสิกส์

28

ฟิสิกส์

12

-

-

การสอนฟิสิกส์

10

-

-

วัสดุศาสตร์

167

วัสดุศาสตร์

51

วัสดุศาสตร์

21

ธรณีวิทยา

172

ธรณีวิทยา

26

ธรณีวิทยา

11

คณิตศาสตร์

163

คณิตศาสตร์

15

คณิตศาสตร์

8

สถิติ

136

สถิติประยุกต์

43

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

319

วิทยาการคอมพิวเตอร์

90

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

128

-

-

-

-

จุลชีววิทยา

144

-

-

-

-

สัตววิทยา

38

-

-

-

-

อัญมณีวิทยา

106

-

-

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

11

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

7

-

-

ฟิสิกส์ประยุกต์

43

-

-

-

-

คณิตศาสตร์ประยุกต์

25

-

-

ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

9

-

 

ความหลากหลายฯ

4

รวม

2201

รวม

560

รวม

143


นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student, FTES) ในปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คิดเป็น 59.11 และ 33.93 (หน่วย FTES) ตามลำดับ

3) ผู้สำเร็จการศึกษา- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2544จำนวนทั้งสิ้น 543 คน เป็นดังนี้
วิทยาศาสตรบัณฑิต 408 คน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 130 คน
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5 คน

โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

65

เคมี

35

เคมี

3

-

-

การสอนเคมี

16

-

-

ชีววิทยา

36

ชีววิทยา

28

ชีววิทยา

1

เคมีอุตสาหกรรม

44

-

-

-

-

ฟิสิกส์

30

ฟิสิกส์

5

ฟิสิกส์

-

-

-

การสอนฟิสิกส์

6

-

-

วัสดุศาสตร์

29

วัสดุศาสตร์

6

-

-

ธรณีวิทยา

25

ธรณีวิทยา

3

-

-

คณิตศาสตร์

37

คณิตศาสตร์

10

คณิตศาสตร์

1

-

-

การสอนคณิตศาสตร์

1

-

-

สถิติ

21

สถิติประยุกต์

16

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

50

วิทยาการคอมพิวเตอร์

6

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

29

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2

-

-

จุลชีววิทยา

20

ฟิสิกส์ประยุกต์

3

-

-

สัตววิทยา

7

คณิตศาสตร์ประยุกต์

8

-

-

อัญมณีวิทยา

15

-

 

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

2

-

-

รวม

408

รวม

130

รวม

5